Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van [...] voor Ontwikkelingssamenwerking SNV en de Republiek Albanië, Tirana, 27-08-1994[Regeling vervallen per 27-04-2010.]

Geldend van 27-04-1995 t/m 26-04-2010

Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Albanië inzake samenwerking tussen de Nederlandse Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking SNV en de Republiek Albanië

Authentiek : NL

Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Albanië inzake samenwerking tussen de Nederlandse Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking SNV en de Republiek Albanië [Vervallen per 27-04-2010]

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden, hierna te noemen de Nederlandse Partij,

en

de Regering van de Republiek Albanië, hierna te noemen de Albanese Partij,

Geleid door de wens het wederzijds begrip en de vriendschappelijke betrekkingen tussen beide volken te bevorderen door steun te bieden aan ontwikkelingsprocessen,

Komen het volgende overeen:

Artikel 1 [Vervallen per 27-04-2010]

 • 1 De Nederlandse Partij stelt gelden en personeel ter beschikking, in het bijzonder doch niet uitsluitend gericht op de volgende terreinen:

  • a. het vergroten van het sociale en economische vermogen van groepen armen en achtergestelden onder de Albanese bevolking;

  • b. het bieden van hulp aan beginnende ondernemers, met name in plattelandsgebieden, met de nadruk op opleiding, voorlichting, marketing, kredietverlening en planning;

  • c. het bieden van hulp aan kwetsbare sociale groepen.

 • 2 De Nederlandse Partij draagt de uitvoering van dit Verdrag op aan de Nederlandse organisatie voor ontwikkelingssamenwerking SNV, hierna te noemen de SNV.

 • 3 De Albanese Partij draagt de uitvoering van dit Verdrag op aan het Albanese Ministerie van Industrie en Handel, hierna te noemen het Ministerie.

 • 4 Ter uitvoering van dit Verdrag kunnen tussen de SNV en het Ministerie specifieke administratieve akkoorden worden opgesteld.

 • 5 In deze akkoorden kunnen onder andere de materiële voorwaarden (bijv. huisvesting, officiële documenten) betreffende de tewerkstelling van de SNV-ers worden geregeld.

Artikel 2 [Vervallen per 27-04-2010]

 • 1 Teneinde de SNV in staat te stellen de verplichtingen die zij is aangegaan deugdelijk na te komen, stemt de Albanese Partij in met de benoeming van SNV-medewerkers, onder wie een velddirecteur als vertegenwoordiger van de SNV, SNV-staf en SNV-ontwikkelingswerkers

 • 2 De Albanese Partij verleent de personeelsleden van de SNV medewerking in overeenstemming met de Albanese wetgeving teneinde hen in staat te stellen de hun opgedragen taken bevredigend te verrichten.

 • 3 Het SNV-personeel eerbiedigt de in Albanië van kracht zijnde wetgeving.

 • 4 Vertegenwoordigers van de Nederlandse Partij of van de SNV worden in overleg met de Albanese Partij in de gelegenheid gesteld om ter plaatse kennis te nemen van de vorderingen van de activiteiten waaraan de SNV of toegewezen SNV-personeel meewerkt.

Artikel 3 [Vervallen per 27-04-2010]

 • 1 De Nederlandse Partij behoudt zich het recht voor een lid van het SNV-personeel terug te roepen na overleg met het Ministerie. Een dergelijke maatregel wordt toegepast met zo min mogelijk ongerief voor de uitvoering van het project of programma waarvoor het lid van het SNV-personeel is tewerkgesteld.

 • 2 De Albanese Partij behoudt zich het recht voor de Nederlandse Partij te verzoeken een lid van het SNV-personeel terug te roepen indien zijn gedrag, al dan niet in de uitoefening van zijn functie, hiertoe aanleiding geeft. De Albanese Partij maakt van dit recht slechts gebruik nadat zij een klacht heeft ingediend bij de bevoegde Nederlandse autoriteit en de mogelijkheid heeft onderzocht de betrokkene een andere functie toe te wijzen, mits deze mogelijkheid bestaat en daarbij de redenen voor het verzoek in aanmerking nemend.

Artikel 4 [Vervallen per 27-04-2010]

De Nederlandse Partij:

 • 1. betaalt het Nederlandse salaris van het niet-Albanese SNV-personeel;

 • 2. betaalt alle kosten van het kantoor te velde;

 • 3. betaalt alle kosten van opleiding in het kader van en voorafgaande aan de tewerkstelling;

 • 4. verschaft het SNV-personeel alle personele en materiële middelen die zij noodzakelijk acht voor een doeltreffende vervulling van zijn taken, voor zover in deze middelen niet wordt voorzien uit de voor de activiteit bestemde gelden. De materiële middelen (met inbegrip van onroerende zaken) zijn bedoeld voor de Nederlandse overheid en blijven eigendom van de Nederlandse Partij. Na beëindiging van de activiteit kunnen de bevoegde autoriteiten in overleg bepalen of deze voor ander gebruik worden bestemd of in eigendom worden overgedragen.

Artikel 5 [Vervallen per 27-04-2010]

De Albanese Partij:

 • 1. verleent het niet-Albanese SNV-personeel alle beschikbare faciliteiten en hulp om te voldoen aan de douanevoorschriften betreffende de inklaring van de in artikel 4 bedoelde goederen en regelt het lossen en de tijdelijke opslag van die goederen op het punt van binnenkomst in Albanië;

 • 2. verleent de niet-Albanese personeelsleden van de SNV en hun gezinsleden en/of personen te hunnen laste vrijstelling van betaling van invoerrechten en douaneheffingen op nieuwe of gebruikte persoonlijke bezittingen en beroepsuitrusting;

 • 3. verleent de Nederlandse Partij vrijstelling van alle invoerrechten en douaneheffingen en alle andere belastingen op goederen, met inbegrip van motorvoertuigen en alle andere zendingen van de Nederlandse Partij of van de SNV ter uitvoering van de projecten en programma's uit hoofde van dit Verdrag;

 • 4. voorkomt belastingheffing op salarissen en emolumenten die het niet-Albanese SNV-personeel voor zijn diensten van de Nederlandse Partij ontvangt. Met inachtneming van de geldende voorschriften betreffende niet-ingezetenen verleent de Albanese Partij het niet-Albanese SNV-personeel in overeenstemming met de Albanese wetten zo gunstig mogelijke wisselfaciliteiten om gelden over te maken van en naar Nederland;

 • 5. verstrekt de niet-Albanese personeelsleden van de SNV, hun gezinsleden en/of personen te hunnen laste alle identiteitspapieren die vereist zijn om de medewerking van de plaatselijke autoriteiten te verkrijgen bij de uitvoering van hun taken;

 • 6. verstrekt kosteloos in- en uitreisvisa telkens wanneer de SNV hierom verzoekt;

 • 7. verleent de niet-Albanese personeelsleden van de SNV, hun gezinsleden en/of personen te hunnen laste vrijstelling van betaling van leges en alle andere kosten in verband met verblijfsvergunningen;

 • 8. verleent de niet-Albanese personeelsleden van de SNV, hun gezinsleden en/of personen te hunnen laste vrijstelling van alle vormen van nationale dienstplicht.

Artikel 6 [Vervallen per 27-04-2010]

 • 1 De Albanese Partij vrijwaart het SNV-personeel voor vervolging op grond van enig gesproken of geschreven woord of handelen van SNV-personeelsleden in hun officiële hoedanigheid.

 • 2 De Albanese Partij vrijwaart de Nederlandse Partij, de SNV en het SNV-personeel voor elke niet-contractuele wettelijke aansprakelijkheid ten gevolge van handelen of nalaten van één of meer in dit Verdrag bedoelde personen dat leidt tot het overlijden of lichamelijk letsel van derden of tot materiële schade, in zoverre dergelijke gevallen niet door een verzekering worden gedekt. De Albanese Partij doet afstand van het recht een vordering of procedure in te stellen op grond van niet-contractuele aansprakelijkheid, tenzij deze aansprakelijkheid voortvloeit uit opzettelijk onjuist handelen of grove nalatigheid.

 • 3 Ingeval de Albanese Partij de Nederlandse Partij, de SNV en het SNV-personeel vrijwaart met betrekking tot een vordering of procedure ingesteld op grond van niet-contractuele wettelijke aansprakelijkheid ingevolge het voorgaande lid, is zij gerechtigd alle rechten uit te oefenen waarop de Nederlandse Partij, de SNV en het SNV-personeel aanspraak zouden kunnen maken.

 • 4 Op verzoek van de Albanese Partij verleent de Nederlandse Partij de bevoegde autoriteiten van Albanië administratieve en juridische bijstand om tot een bevredigende oplossing te komen van de problemen die zouden kunnen voortvloeien uit de toepassing van de voorgaande leden van dit artikel.

Artikel 7 [Vervallen per 27-04-2010]

De mate van de bescherming en de omvang van de voorrechten die de Albanese Partij biedt zijn ten minste gelijk aan de bescherming en voorrechten die worden geboden aan personeel van elk ander land dat of elke andere internationale organisatie die handelt in het kader van ontwikkelingssamenwerking, waarbij die samenwerking is vastgelegd in een verdrag, bindend krachtens internationaal recht.

Artikel 8 [Vervallen per 27-04-2010]

 • 1 Dit Verdrag wordt voorlopig toegepast na ondertekening en treedt in werking op de datum waarop de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Albanië elkaar schriftelijk hebben medegedeeld dat aan de in elk land van toepassing zijnde constitutionele vereisten is voldaan.

 • 2 Dit Verdrag geldt voor een tijdvak van drie jaar en kan nadien stilzwijgend voor een zelfde tijdvak worden verlengd, tenzij een Partij de andere Partij in kennis stelt van haar voornemen dit te beëindigen. Dit voornemen dient ten minste zes maanden voor het verstrijken van elk tijdvak te worden aangekondigd.

 • 3 Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, is dit Verdrag slechts van toepassing op het Europese gebied van het Rijk.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe naar behoren gemachtigd, dit Verdrag hebben ondertekend.

GEDAAN te Tirana op 27 augustus 1994 in tweevoud in de Nederlandse, Albanese en Engelse taal, zijnde de drie teksten gelijkelijk authentiek. In geval van verschil in interpretatie is de Engelse tekst doorslaggevend.

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

(w.g.) G. C. M. VAN PALLANDT

voor de Regering van de Republiek Albanië

(w.g.) S. BELORTAJA