Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België tot wijziging van de grens in het Kanaal van Terneuzen naar Gent, Brussel, 06-01-1993

Geldend van 23-06-1999 t/m heden

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België tot wijziging van de grens in het Kanaal van Terneuzen naar Gent

Authentiek : NL

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België tot wijziging van de grens in het Kanaal van Terneuzen naar Gent

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

en

de Regering van het Koninkrijk België,

Overwegende dat de werken voorzien in het op 20 juni 1960 te Brussel tot stand gekomen Verdrag tussen beide Staten betreffende de verbetering van het Kanaal van Terneuzen naar Gent en de regeling van enige daarmede verband houdende aangelegenheden zijn voltooid;

Verlangende de grens tussen beide Staten aan te passen aan de als gevolg van bovengenoemde werkzaamheden gewijzigde situatie;

Gelet op de op 8 augustus 1843 te Maastricht gesloten „Overkomst tusschen de Nederlanden en België betrekkelijk de grensscheiding tusschen de beide Rijken";

Zijn als volgt overeengekomen:

Artikel 1

De grens tussen Nederland en België, ter plaatse waar deze wordt doorsneden door het Kanaal van Terneuzen naar Gent, wordt gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze Overeenkomst gewijzigd overeenkomstig de volgende artikelen.

Artikel 2

De nieuwe grens tussen de beide Staten verbindt achtereenvolgens, en telkens over de kortste afstand, de hieronder aangegeven punten A, B, C en D.

Punt A is een punt op de bestaande grens en heeft de volgende coördinaten:

Nederlands stelsel van Rijksdriehoeksmeting

X : 44406.550

Y : 359403.730

Belgisch Lambert stelsel

X : 110562.008

Y: 211624.528

Punt B heeft de volgende coördinaten:

Nederlands stelsel van Rijksdriehoeksmeting

X: 44384.777

Y: 359401.087

Belgisch Lambert stelsel

X: 110540.275

Y: 211621.579

Punt C heeft de volgende coördinaten:

Nederlands stelsel van Rijksdriehoeksmeting

X : 44443.213

Y : 359056.880

Belgisch Lambert stelsel

X: 110603.554

Y: 211278.241

Punt D is een punt op de bestaande grens en heeft de volgende coördinaten:

Nederlands stelsel van Rijksdriehoeksmeting

X: 44165.551

Y: 359113.887

Belgisch Lambert stelsel

X: 110325.126

Y: 211331.327

Ingeval de metingen naar het Nederlands stelsel van Rijksdriehoeksmeting en naar het Belgisch Lambert stelsel een verschillend eindresultaat opleveren, is de meting naar het Nederlandse stelsel van Rijksdriehoeksmeting doorslaggevend.

Artikel 3

De grenslijn, zoals gewijzigd, is ter verduidelijking ingetekend op de als Bijlage bij deze Overeenkomst behorende kaart.

Artikel 4

  • 1 Door de zorg van de Commissaris van de Koningin in de Provincie Zeeland en de Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen wordt de grenscommissie belast met de grensafbakening.

  • 2 De grenscommissie draagt zorg voor zodanige op het land te plaatsen grenspalen en hulpgrenspalen als zij voor de herkenbaarheid van het grensverloop wenselijk acht. De palen worden genummerd met inachtneming van de bestaande nummering.

  • 3 De commissie wordt ter uitoefening van haar werkzaamheden uitgebreid met de burgemeesters van de betrokken gemeenten of hun plaatsvervangers. Door toevoeging van deze leden wordt de grenscommissie tijdelijk omgevormd tot een commissie ad hoc.

  • 4 Van de door haar verrichte werkzaamheden maakt de commissie ad hoc een proces-verbaal op in achtvoudig origineel. Deze zijn aan Nederlandse en Belgische zijde bestemd voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het Kadaster, de Provincie en de betreffende Gemeente.

Artikel 5

Het Koninkrijk der Nederlanden doet afstand van zijn rechten met betrekking tot het gebied dat tot Nederland behoorde en dat krachtens de grenswijziging tot België behoort. Het Koninkrijk België doet afstand van zijn rechten met betrekking tot het gebied dat tot België behoorde en dat krachtens de grenswijziging tot Nederland behoort.

Artikel 6

De Overeenkomst treedt in werking op de dag waarop de beide Regeringen elkaar hebben medegedeeld, dat aan de in hun land geldende grondwettelijke vereisten is voldaan.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe behoorlijk gemachtigd, deze Overeenkomst hebben ondertekend.

GEDAAN in twee exemplaren te Brussel, op 6 januari 1993, in de Nederlandse en de Franse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk rechtsgeldig.

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden:

(w.g.) H. J. M. VAN NISPEN TOT SEVENAER

Jhr. Mr. H. J. M. van Nispen tot Sevenaer,

Ambassadeur

Voor de Regering van het Koninkrijk België:

(w.g.) W. CLAES

W. Claes,

Minister van Buitenlandse Zaken