Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Notawisseling tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname betreffende [...] buitenlands beleid die de belangen van beide staten raken, Paramaribo, 17-02-1993

Geldend van 17-02-1993 t/m heden

Notawisseling tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname betreffende de procedure inzake periodieke consultaties over onderwerpen van buitenlands beleid die de belangen van beide staten raken

Authentiek : NL

Nr. I

Nota

De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden biedt het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Republiek Suriname haar complimenten aan en heeft de eer het Ministerie onder verwijzing naar de gevoerde besprekingen het volgende voor te leggen.

Ingevolge het verlangen de betrekkingen tussen de Republiek Suriname en het Koninkrijk der Nederlanden te verbreden en te verdiepen is in artikel 5, eerste lid, van het op 18 juni 1992 ondertekende Raamverdrag inzake vriendschap en nauwere samenwerking overeengekomen dat de Regeringen van beide Staten periodieke consultaties houden over onderwerpen van buitenlands beleid die de belangen van beide staten raken.

Inmiddels is overeenstemming bereikt over de onderstaande tekst.

De Ambassade zou het op prijs stellen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken de instemming van de Surinaamse Regering te vernemen met de volgende tekst.

„Bij notawisseling tot stand te komen procedure inzake periodieke consultaties over onderwerpen van buitenlands beleid die de belangen van beide Staten raken.

  • 1. Tenminste éénmaal per jaar voeren de Ministers van Buitenlandse Zaken van de Republiek Suriname en het Koninkrijk der Nederlanden consultaties over onderwerpen van buitenlands beleid die de belangen van beide Staten raken. Deze consultaties worden gevoerd op een in onderling overleg te bepalen tijdstip en plaats.

  • 2. Indien beide partijen zulks wenselijk achten worden tevens, naast de onder 1 vermelde consultaties, ad hoc consultaties op ministerieel niveau gehouden.

  • 3. Ter voorbereiding van de onder 1 bedoelde consultaties zullen besprekingen op ambtelijk niveau worden gevoerd. Daarnaast kunnen, al naar gelang daaraan bij beide of een der partijen behoefte bestaat, besprekingen op ambtelijk niveau worden gevoerd over onderwerpen van buitenlands beleid die de belangen van beide partijen raken.

    Plaats en tijdstip van deze consultaties worden in onderling overleg bepaald.

  • 4. De onderhavige procedure treedt in werking met ingang van de datum waarop de antwoord-nota van de Regering van de Republiek Suriname is ontvangen.

    De procedure kan te allen tijde door een van beide zijden met onmiddellijke ingang bij diplomatieke nota worden beëindigd."

De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden maakt van deze gelegenheid gebruik het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Republiek Suriname te verzekeren van haar gevoelens van de meeste hoogachting.

Paramaribo, 17 februari 1993

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Gravenstraat 6 – 8

Paramaribo

Nr. II

Nota

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Republiek Suriname biedt de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden zijn complimenten aan en heeft de eer de ontvangst te bevestigen van de Nota van de Ambassade de dato 17 februari 1993 no. CdP/93/014, waarvan het materiële deel van de tekst als volgt luidt:

[Red: (zoals in nota Nr. I)]

Het Ministerie heeft voorts de eer te bevestigen dat de Regering van de Republiek Suriname instemt met de voorgaande tekst van de Bij notawisseling tot stand te komen samenwerking inzake diplomatieke en consulaire faciliteiten.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Republiek Suriname maakt van deze gelegenheid gebruik de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden te verzekeren van zijn gevoelens van de meeste hoogachting.

Paramaribo, 17 februari 1993

De Ambassade van het

Koninkrijk der Nederlanden

Paramaribo