Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wet accreditatie op maat[Regeling materieel uitgewerkt per 06-07-2020.]

Geldend van 06-07-2018 t/m heden

Wet van 15 juni 2018 tot wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek met het oog op het optimaliseren van het accreditatiestelsel (Wet accreditatie op maat)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is een aantal knelpunten in het accreditatiestelsel op te lossen, de ervaren lasten van het accreditatiestelsel te verminderen en in verband daarmee de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek aan te passen; dat het voorts wenselijk is de bepalingen in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek die betrekking hebben op de kwaliteitszorg en het accreditatiestelsel te herschikken zodat die samen een meer overzichtelijk geheel vormen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I. Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel II. Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel III. Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel IV. Wijziging van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

[Red: Wijzigt de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.]

Artikel V. Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000

[Red: Wijzigt de Wet studiefinanciering 2000.]

Artikel VI. Wijziging van de Wet studiefinanciering BES [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel VII. Wijziging van de Wet op het accountantsberoep [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel VIII. Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel VIIIa. Wijziging van de Politiewet 2012 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel IX. Samenloopbepalingen [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel X. Inwerkingtreding

Artikel XI. Citeertitel

Deze wet kan worden aangehaald als Wet accreditatie op maat.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 15 juni 2018

Willem-Alexander

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

I.K. van Engelshoven

Uitgegeven de vijfde juli 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus