Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Aanwijzingsregeling risicovluchten

Geldend van 01-07-2018 t/m heden

Regeling van de Minister van Justitie en Veiligheid van 18 juni 2018, houdende de aanwijzing van risicovluchten en van luchtvaartterreinen, bestemd voor de landing van risicovluchten (Aanwijzingsregeling risicovluchten)

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Infrastructuur en Waterstaat;

Gelet op artikel 37x, tweede en derde lid, van de Luchtvaartwet;

Besluit:

Artikel 1

 • 1 Als risicovlucht zijn aangewezen de verkeersvluchten naar Nederland of met Nederland als tussenstation, rechtstreeks afkomstig van enig punt in:

  • a. Suriname;

  • b. Venezuela;

  • c. Curaçao;

  • d. Aruba;

  • e. Bonaire;

  • f. Sint Maarten.

 • 2 Van het eerste lid zijn uitgezonderd de verkeersvluchten die in opdracht van Onze Minister van Defensie worden uitgevoerd.

Artikel 2

De luchthaven, genoemd in artikel 8.1, eerste lid, onderdeel a, van de Wet luchtvaart is aangewezen als luchtvaartterrein, bestemd voor de landing van risicovluchten.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Aanwijzingsregeling risicovluchten.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2018.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 18 juni 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus