Wijzigingsregeling Regeling subsidie zij-instroom 2017 (aanwijzen trainingsprogramma, [...] in geval een zij-instromer het dienstverband beëindigt)

Geldend van 08-05-2018 t/m heden

Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 25 april 2018, nr. VO/1321293, tot wijziging van de Regeling subsidie zij-instroom 2017 in verband met het aanwijzen van een trainingsprogramma, het vaststellen van een nieuwe aanvraagtermijn voor de trainingsprogramma’s en het vaststellen van regels in geval een zij-instromer het dienstverband beëindigt

Artikel II

Met inachtneming van artikel 4, tweede lid, van de Regeling subsidie zij-instroom 2017 wordt het volgende verdiepende trainingsprogramma aangewezen:

Trainees in Onderwijs

Met inachtneming van artikel 4, tweede lid, van de Regeling subsidie zij-instroom 2017 wordt een bedrag van € 1.000.000 daarvoor aangewend.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

A. Slob

Terug naar begin van de pagina