Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Mandaatbesluit AIVD functiescheiding 2018

Geldend van 01-05-2018 t/m heden

Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 30 april 2018, houdende mandaatverlening aan de directeur-generaal van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst voor het verlenen van toestemming voor het aanwijzen van personen die bij uitsluiting van anderen bevoegd zijn tot kennisneming van de inhoud van verworven gegevens (Mandaatbesluit AIVD functiescheiding 2018)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op de artikelen 47, vijfde lid, 48, vierde lid en 49, vijfde lid, van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

De Minister verleent het hoofd van de dienst mandaat om toestemming te verlenen aan door hem bij besluit aangewezen ondergeschikte ambtenaren, welke ter uitvoering van het bepaalde in de artikelen 47, vijfde lid, 48, vierde lid en 49, vijfde lid, van de wet, bij uitsluiting van anderen kennis mogen nemen van verworven gegevens ten behoeve van de in die artikelen bedoelde activiteiten.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum waarop de wet in werking treedt.

Artikel 4

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als Mandaatbesluit AIVD functiescheiding 2018.

, 30 april 2018

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.H. Ollongren