Besluit beperking openbaarheid inventarisnummers archief Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging Roemenië

Geldend van 02-05-2018 t/m heden

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 18 april 2018, houdende de beperking van de openbaarheid van een aantal inventarisnummers van het archief van de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging in Roemenië

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Overwegende dat een aantal inventarisnummers in het archief beperkingen aan de openbaarheid behoeven;

Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a en b, van de Archiefwet 1995, artikel 10 van het Archiefbesluit 1995 en het advies van de algemene rijksarchivaris van het Nationaal Archief d.d. 26 maart 2018, kenmerk 1252353;

Besluit

Artikel 1

Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, beperkt tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom.

Inventarisnummer:

Beperkt openbaar tot 1 januari:

73

2032

114

2077

115

2084

116

2078

117

2085

118

2081

119

2072

120

2073

121

2077

122

2074

123

2071

124

2077

125

2080

126

2083

127

2080

128

2079

129

2081

130

2084

131

2086

251

2065

252

2058

253

2068

254

2068

255

2065

256

2066

257

2054

258

2066

259

2065

341

2079

387

2060

Artikel 2

Met het oog op het belang van de Staat of zijn bondgenoten zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede klom.

Inventarisnummer:

Beperkt openbaar tot 1 januari:

17 + diskette 457

2052

30

2035

35

2051

289

2057

327

2061

442

2052

446

2052

456 incl. ROM 471

2059

Artikel 3

Met het oog op anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel derden, zijn de inventarisnummers, genoemd in het eerste kolom, beperkt openbaar tot januari van het jaar, genoemd in het tweede kolom.

Inventarisnummer:

Beperkt openbaar tot 1 januari:

326

2061

332

2063

333

2064

334

2063

335

2064

340

2057

342

2055

Artikel 4

  • 1 Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 1, is tot openbaring uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemene rijksarchivaris die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.

  • 2 Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 2, is tot openbaarwording uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van het hieronder vermelde overheidsorgaan.

Artikel 5

Het vervaardigen van reproducties van documenten geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 1, is tot openbaarwording uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemene rijksarchivaris die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de “Verklaring van Overbrenging van het archief van de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging in Roemenië”.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Voor deze,

N. van Heezik

Hoofd Informatiemanagement

Directie Bedrijfsvoering

Terug naar begin van de pagina