Besluit buitengewoon agent van politie Kustwacht 2018

[Regeling vervalt per 26-04-2023.]
Geldend van 26-04-2018 t/m heden

Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid van 17 april 2018, nr. 201802/KPCN/18, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon agenten van politie bij de Kustwacht

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Gelezen het verzoek van de directeur van Kustwacht van 31 oktober 2017 en de daaropvolgende adviezen van de hoofdofficier van justitie en de korpschef van Caribisch Nederland;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon agent van politie: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

Maximaal 150 personen werkzaam bij de Kustwacht in de functie van Tacco, Sensor operator, Helikopteroperator, Vlieger, Officier van de Wacht RCC, Senior Operator RCC, Operator RCC, Hoofd Steunpunt, Plaatsvervangend Hoofd Steunpunt, Kapitein, Hoofd Operationele Dienst, Stuurman, Stuurman 2e klasse, Schipper, Opper- Schipper, Bootsman, Kwartiermeester, Volmatroos, Matroos zijn aangewezen als buitengewoon agent van politie.

Artikel 3

De buitengewoon agent van politie is bevoegd tot het opsporen van:

 • 1. Alle strafbare feiten voor zover noodzakelijk voor een goede uitoefening van de betreffende functie en het daaraan gekoppelde takenpakket;

 • 2. Verordeningen en/of Keuren voor zover betrokkene daarvoor door het bevoegde bestuursorgaan is aangewezen;

 • 3. Andere strafbare feiten, indien hij daarmee in een concreet opsporingsonderzoek of voor een concreet project door een officier van justitie wordt belast voor de duur van dat onderzoek of project.

Artikel 4

De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Bonaire, Sint Eustatius en Saba voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

Artikel 6

Op grond van artikel 12, derde lid, van het Besluit buitengewone agenten van politie wordt aan de buitengewoon agent van politie, die een BAVPOL aanstelling had van vóór 10 oktober 2010 met oude opleiding en die een BAVPOL aanstelling van na 10 oktober 2010 met oude opleiding hebben,ontheffing verleend van het bepaalde in artikel 12, eerste lid, van het Besluit Buitengewoon agent van politie voor de periode tot uiterlijk 1 januari 2020.

Artikel 7

 • 1 De directeur van de Kustwacht brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon agenten van politie werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

  • b. de door die buitengewoon agenten van politie verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon agenten van politie, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

 • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan in artikel 5 bedoelde toezichthouder.

Artikel 8

Artikel 9

De individuele akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden van de buitengewoon agent van politie werkzaam bij de Kustwacht in de functie van Tacco, Sensor operator, Helikopteroperator, Vlieger, Officier van de Wacht RCC, Senior Operator RCC, Operator RCC, Hoofd Steunpunt, Plaatsvervangend Hoofd Steunpunt, Kapitein, Hoofd Operationele Dienst, Stuurman, Stuurman 2e klasse, Schipper, Opper- Schipper, Bootsman, Kwartiermeester, Volmatroos, Matroos, worden voor de duur van hun geldigheid of tot daarover nader zal zijn beslist, geacht te zijn afgegeven mede op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 10

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 11

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon agent van politie Kustwacht 2018.

Kralendijk, 17 april 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid,

namens deze,

de korpschef van het Politiekorps Bonaire, Sint Eustatius en Saba,

J.A. Rosales

Terug naar begin van de pagina