Besluit buitengewone agenten van politie Belastingdienst Caribisch Nederland BES 2018

[Regeling vervalt per 26-04-2023.]
Geldend van 26-04-2018 t/m heden

Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid van 16 april 2018, nr. 201801/KPCN/18, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon agenten van politie bij de Belastingdienst/Caribisch Nederland

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Gelezen het verzoek van de directeur van de Belastingdienst Caribisch Nederland van 3 april 2017 en de daaropvolgende adviezen van de hoofdofficier van justitie en de korpschef van Caribisch Nederland;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewone agenten van politie: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

Maximaal 40 personen werkzaam bij de Belastingdienst Caribisch Nederland/ Afdeling Douane in de functie van opsporingsambtenaar, zijn aangewezen als buitengewoon agent van politie.

Artikel 3

De buitengewoon agent van politie is bevoegd tot het opsporen van:

 • 1. Alle strafbare feiten voor zover noodzakelijk voor een goede uitoefening van de betreffende functie en het daaraan gekoppelde takenpakket;

 • 2. Verordeningen en/of Keuren voor zover betrokkene daarvoor door het bevoegde bestuursorgaan is aangewezen;

 • 3. Andere strafbare feiten, indien hij daarmee in een concreet opsporingsonderzoek of voor een concreet project door een officier van justitie wordt belast voor de duur van dat onderzoek of project.

Artikel 4

De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in artikel 3, geldt voor het grondgebied van Bonaire, Sint Eustatius en Saba voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

Artikel 5

Artikel 6

 • 1 De directeur van de Belastingdienst Caribisch Nederland brengt jaarlijks, vóór 1 april, verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewone agenten van politie werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

  • b. de door die buitengewone agenten van politie verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewone agenten van politie, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie en Veiligheid goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

 • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan in artikel 5 bedoelde toezichthouders.

Artikel 7

De individuele akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden van de buitengewoon agent van politie in dienst van Belastingdienst Caribisch Nederland in de functie van opsporingsambtenaar, worden voor de duur van hun geldigheid of tot daarover nader zal zijn beslist, geacht te zijn afgegeven mede op basis van het onderhavige besluit.

Dit artikel brengt geen wijziging in de resterende looptijd van de afgegeven aktes.

Artikel 8

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 9

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewone agenten van politie Belastingdienst Caribisch Nederland BES 2018

Kralendijk, 16 april 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid,

namens deze,

De Korpschef van het Politiekorps Bonaire, Sint Eustatius en Saba,

J.A. Rosales

Terug naar begin van de pagina