Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de biologische teelt van appel en peer tegen schurft 2018

[Regeling vervallen per 28-08-2018.]
Geldend van 01-05-2018 t/m 27-08-2018

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 9 april 2018, nr. 18059632, houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter bescherming van de biologische teelt van appel en peer tegen schurft (Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de biologische teelt van appel en peer tegen schurft, 2018)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat;

Gelet op artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van de Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europese Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen nr. 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PbEU 2009, L 309);

BESLUIT:

Artikel 1

[Vervallen per 28-08-2018]

Tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 wordt verleend voor het gebruik van VitiSan (kaliumwaterstofcarbonaat: 994,9 g/kg) ter bescherming van de biologische teelt van appel en peer tegen schurft.

Artikel 2

[Vervallen per 28-08-2018]

De vrijstelling is slechts van toepassing indien de gebruiksvoorschriften in de bijlage bij dit besluit worden nageleefd.

Artikel 3

[Vervallen per 28-08-2018]

Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2018 en vervalt op 28 augustus 2018.

Artikel 4

[Vervallen per 28-08-2018]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de biologische teelt van appel en peer tegen schurft 2018.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

namens deze,

R.P. van Brouwershaven

directeur Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit

Bijlage Wettelijk Gebruiksvoorschrift VitiSan (werkzame stof kaliumwaterstofcarbonaat, 994,9 g/kg)

[Vervallen per 28-08-2018]

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

[Vervallen per 28-08-2018]

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als insecticide door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassings-

gebied

Type

toepassing

Te bestrijden organisme

Dosering (middel) per toepassing

Maximale dosering (middel) per toepassing

Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden

Maximaal aantal liter/kg middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden

Minimum interval tussen toepassingen in dagen

Veiligheidstermijn in dagen of uiterst gewasstadium waarop toegepast mag worden

appel

gewasbehandeling

appelschurft1

0,5%

7,5 kg/ha

6

45 kg/ha

3

peer

gewasbehandeling

perenschurft2

0,5%

7,5 kg/ha

6

45 kg/ha

3

1 Venturia inaequalis

2 Venturia pyrina

Toepassingsvoorwaarden

[Vervallen per 28-08-2018]

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg deskundigen (uw leverancier van natuurlijke vijanden, de producent van dit middel, uw adviseur) over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

Terug naar begin van de pagina