Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Mandaatregeling certificatie vuurwerkdeskundige

Geldend van 13-04-2018 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 april 2018, 2018-0000050694, houdende het verlenen van mandaat aan Kiwa in verband met het uitvoeren van certificatiewerkzaamheden voor vuurwerkdeskundige (Mandaatregeling certificatie vuurwerkdeskundige)

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gezien het verzoek van Kiwa Nederland B.V. te Rijswijk;

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1. Definitiebepaling

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. mandaat: de bevoegdheid om in naam van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besluiten te nemen;

 • b. machtiging: de bevoegdheid om in naam van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;

 • c. vertegenwoordigingsbevoegdheid: de bevoegdheid om namens de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, onder diens verantwoordelijkheid en met inachtneming van diens algemene en bijzondere aanwijzingen, besluiten te nemen, dan wel handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;

 • d. volmacht: de bevoegdheid om in naam van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheidprivaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • e. Kiwa: Kiwa Nederland B.V. te Rijswijk.

Artikel 2. Mandaat, volmacht en machtiging

Aan de directeur van Kiwa wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend tot:

Artikel 3. Ondertekening en vermelding

 • 1 Kiwa is gehouden in de ondertekening van stukken die op basis van dit mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit worden ondertekend, de vertegenwoordigingsbevoegdheid tot uiting te brengen, door opneming van de volgende formule:

  De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

  namens deze,

  handtekening van de betrokken vertegenwoordigingsbevoegde,

  naam van de betrokken vertegenwoordigingsbevoegde,

  functie betrokken vertegenwoordigingsbevoegde

 • 2 In een krachtens mandaat genomen besluit wordt vermeld dat het besluit namens de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is genomen.

Artikel 4. Intrekking

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan het mandaat te allen tijde schriftelijk intrekken.

Artikel 5. Publicatie en inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin deze wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2017.

Artikel 6. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Mandaatregeling certificatie vuurwerkdeskundige

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 5 april 2018

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

T. van Ark