Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling voorwaarden deelname examen keurmeester lichte en zware (bedrijfs)voertuigen

Geldend van 01-04-2018 t/m heden

Regeling voorwaarden deelname examen keurmeester lichte en zware (bedrijfs)voertuigen

De Directie van de Dienst Wegverkeer (RDW),

Gelet op artikel 20, tweede lid, van de Regeling Erkenning en keuringsbevoegdheid APK;

Besluit:

§ 1. Algemene Bepalingen

Artikel 1. Aanvraagformulier

 • 2 De artikel 3, eerste lid, onder g en artikel 5, eerste lid, onder f genoemde verklaringen worden op aanvraag en tegen betaling, op de door de Dienst Wegverkeer vastgestelde wijze, van het door de Dienst Wegverkeer vastgestelde tarief verleend aan de aanvrager die aan de in deze regeling genoemde eisen voldoet.

Artikel 2. Melden deelname examen

Degenen die in het bezit zijn van de in artikel 3 of artikel 5 genoemde documenten kunnen zich voor deelname aan het betreffende examen rechtstreeks wenden tot de Stichting VAM (IBKI).

§ 2. Voorwaarden deelname examen keurmeester lichte voertuigen

Artikel 3. Examen keurmeester periodieke keuring lichte voertuigen

 • 1 Voorwaarde voor deelname aan het examen keurmeester periodieke keuring lichte voertuigen is het bezit van:

  • a. een resultatenlijst waarop is vermeld dat men geslaagd is voor het examen leerlingwezen voortgezette opleiding onderstellen personenautomobielen, die ingevolge artikel 19 van de Wet op het leerlingwezen (Stb. 1966, 215) is afgegeven door de centrale examencommissie van de Stichting Beroepsopleiding VAM, of

  • b. het diploma Leerlingwezen voortgezette opleiding (Eerste Monteur) personenautomobielen, dat ingevolge artikel 19 van de Wet op het leerlingwezen (Stb. 1966, 215) is afgegeven door de centrale examencommissie van de Stichting Beroepsopleiding VAM, of

  • c. het diploma eerste monteur automobielen, afgegeven door de Stichting VAM vóór 1971, of het diploma eerste autotechnicus dan wel het diploma eerste bedrijfsautotechnicus, afgegeven door het ROC, ingevolge de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB), of

  • d. het nog geldige diploma keurmeester zware (bedrijfs)voertuigen, afgegeven door de Stichting VAM dan wel de daarbij behorende nog geldige bevoegdheidspas, of

  • e. een certificaat dat vóór 1 januari 2014 is afgegeven door de Stichting VAM (IBKI) na het met goed gevolg hebben afgelegd van de intredetoets, of

  • f. een EVC-rapport welk voldoet aan de EVC beroepsstandaard APK-keurmeester, afgegeven door een erkende EVC-aanbieder, of

  • g. een door de Directie van de Dienst Wegverkeer (RDW) afgegeven verklaring examen keurmeester lichte voertuigen.

 • 2 Bij aanmelding voor het examen keurmeester periodieke keuring lichte voertuigen overlegt de deelnemer aan de Stichting VAM (IBKI) een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), afgegeven door de Dienst Justis namens de Minister van Veiligheid en Justitie, waaruit blijkt dat er geen belemmering is voor het uitvoeren van de taken als APK keurmeester. Deze verklaring is niet ouder dan zes maanden.

Artikel 4. Eisen verklaring examen keurmeester lichte voertuigen

 • 1 De in artikel 3, eerste lid, onder g genoemde verklaring wordt slechts afgegeven indien de aanvrager blijk heeft gegeven van voldoende theoretische kennis.

 • 2 Degene die een verklaring aanvraagt geeft blijk van de in het eerste lid bedoelde theoretische kennis door het overleggen van één van de navolgende diploma’s:

  • a. diploma middelbaar bedrijfstechnicus voor de motorvoertuigenbranche, afgegeven door de Stichting Beroepsopleiding VAM, of

  • b. diploma A of B van het Instituut voor de Autohandel B.V., of

  • c. diploma HTS werktuigbouwkunde, of

  • d. diploma MTS werktuigbouwkunde, of

  • e. diploma keurmeester lichte voertuigen of het diploma keurmeester zware (bedrijfs)voertuigen of de daarbij behorende bevoegdheidspas die door het verstrijken van de tijd hun geldigheid hebben verloren, of

  • f. diploma HTS autotechniek, of

  • g. diploma MTS autotechniek, of

  • h. diploma commercieel bedrijfsleider / ondernemer kleinbedrijf (niveau 4), met differentiatie Personenautotechniek of Bedrijfsautotechniek, of

  • i. een in Nederland dan wel daarbuiten afgegeven diploma waarvan is aangetoond dat het tenminste gelijkwaardig is aan één van de in dit artikel onder a tot en h genoemde diploma’s.

§ 3. Voorwaarden deelname examen keurmeester zware (bedrijfs)voertuigen

Artikel 5. Examen keurmeester periodieke keuring zware (bedrijfs)voertuigen

 • 1 Voorwaarden voor deelname aan het examen keurmeester periodieke keuring zware (bedrijfs-) voertuigen is het bezit van:

  • a. een resultatenlijst waarop is vermeld dat men geslaagd is voor het examen leerlingwezen voortgezette opleiding onderstellen bedrijfsautomobielen, die ingevolge artikel 19 van de Wet op het leerlingwezen (Stb. 1966, 215) is afgegeven door de centrale examencommissie van de Stichting Beroepsopleiding VAM, of

  • b. het diploma Leerlingwezen voortgezette opleiding (Eerste Monteur) bedrijfsautomobielen, dat ingevolge artikel 19 van de Wet op het leerlingwezen (Stb. 1966, 215) is afgegeven door de centrale examencommissie van de Stichting Beroepsopleiding VAM, of

  • c. een certificaat dat vóór 1 januari 2014 is afgegeven door de Stichting VAM (IBKI) na het met goed gevolg hebben afgelegd van de intredetoets zware (bedrijfs)voertuigen, of

  • d. het diploma eerste bedrijfsautotechnicus, afgegeven door het ROC, ingevolge de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB), of

  • e. een EVC-rapport, afgegeven door een erkende EVC-aanbieder en gebaseerd op de EVC beroepsstandaard APK keurmeester, of

  • f. een door de Directie van de Dienst Wegverkeer (RDW) afgegeven verklaring geldig voor deelname aan het examen keurmeester zware bedrijfsvoertuigen.

 • 2 Bij aanmelding voor het examen keurmeester periodieke keuring zware (bedrijfs-) voertuigen overlegt de deelnemer aan de Stichting VAM (IBKI) een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), afgegeven door de Dienst Justis namens de Minister van Veiligheid en Justitie, waaruit blijkt dat er geen belemmering is voor het uitvoeren van de taken als APK keurmeester. Deze verklaring is niet ouder dan zes maanden.

Artikel 6. Eisen verklaring examen keurmeester zware (bedrijfs)voertuigen

 • 1 De in artikel 5, eerste lid, onder f genoemde verklaring wordt slechts afgegeven indien de aanvrager blijk heeft gegeven van voldoende theoretische kennis.

 • 2 Degene die een verklaring aanvraagt geeft blijk van theoretische kennis door het overleggen van één van de navolgende diploma’s:

  • a. diploma middelbaar bedrijfstechnicus voor de motorvoertuigenbranche, afgegeven door de Stichting Beroepsopleiding VAM, of

  • b. diploma A of B van het Instituut voor de Autohandel B.V., of

  • c. diploma HTS werktuigbouwkunde, of

  • d. diploma MTS werktuigbouwkunde, of

  • e. diploma keurmeester zware (bedrijfs)voertuigen of de daarbij behorende bevoegdheidspas die door het verstrijken van de tijd hun geldigheid hebben verloren, of

  • f. diploma HTS autotechniek, of

  • g. diploma MTS autotechniek, of

  • h. diploma commercieel bedrijfsleider /ondernemer kleinbedrijf (niveau 4), met differentiatie Bedrijfsautotechniek, of

  • i. een in Nederland dan wel daarbuiten afgegeven diploma waarvan is aangetoond dat het ten minste gelijkwaardig is aan één van de in dit artikel onder a tot en met h genoemde diploma’s.

§ 4. Slotbepalingen

Artikel 7. Overgangsbepaling

 • 1 Verklaringen en EVC rapporten die op het moment van inwerkingtreding van deze Regeling reeds zijn afgegeven worden door inwerkingtreding van deze Regeling niet aangetast.

 • 2 EVC procedures en daartoe ingediende aanvragen en aangemeld bij het Nationaal kenniscentrum EVC die op het moment van inwerkingtreding van deze Regeling reeds zijn opgestart respectievelijk ingediend kunnen tot 1 januari 2019 worden afgerond en worden door inwerkingtreding van deze Regeling niet aangetast.

Artikel 9. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang 1 april 2018.

Artikel 10. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling voorwaarden deelname examen keurmeester lichte en zware (bedrijfs)voertuigen.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Directie van de Dienst Wegverkeer,

Algemeen Directeur,

A. van Ravestein