Besluit mandatering bevoegdheden tot uitvoering programma op het gebied van het Internationaal Onderwijs

[Regeling vervalt per 01-08-2022.]
Geldend van 07-04-2018 t/m heden

Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 27 maart 2018, nr. MinBuZa-2018.1102-22, houdende mandatering van bevoegdheden tot uitvoering van een programma op het gebied van het Internationaal Onderwijs

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op de artikelen 6.4 en 6.5 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 20061 en afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

  • 2 De voorzitter kan van zijn op grond van het eerste lid gemandateerde bevoegdheden, ondermandaat en machtiging verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen van de Stichting Nuffic.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 augustus 2022, met dien verstande dat dit besluit van toepassing blijft op besluiten als bedoeld in artikel 1, onder a, die voor de vervaldatum zijn genomen.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Namens deze,

Secretaris-Generaal van het Ministerie van Buitenlandse Zaken,

J. Brandt

  1. Stcrt 2005, 251.

    ^ [1]
  2. Stcrt 2018, nr. 14630.

    ^ [2]
Terug naar begin van de pagina