Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Benoemingsbesluit leden Adviescommissie experiment gesloten coffeeshopketen[Regeling vervalt per 01-01-2019.]

Geldend van 05-04-2018 t/m heden

Besluit van de Minister voor Medische Zorg en de Minister van Justitie en Veiligheid van 23 maart 2018, 1311815-174384-VGP, tot benoeming van en toekenning van vergoedingen aan de voorzitter en leden van de Adviescommissie experiment gesloten coffeeshopketen (Benoemingsbesluit leden Adviescommissie experiment gesloten coffeeshopketen)

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder commissie: Adviescommissie experiment gesloten coffeeshopketen, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Instellingsregeling Adviescommissie experiment gesloten coffeeshopketen.

Artikel 2. Samenstelling

Tot leden van de commissie worden benoemd:

 • a. Prof. dr. J. A. (André) Knottnerus, tevens voorzitter;

 • b. Prof. mr. T. (Tom) Blom;

 • c. Prof. dr. W. (Wim) van den Brink MD PhD;

 • d. Drs. J.H.H. (Jan) Mans;

 • e. Prof. dr. H. (Dike) van de Mheen;

 • f. Prof. dr. Ir. J. (Jaap) Seidell;

 • g. Mr. A.H. (Albert) van Wijk;

 • h. Dr. C.G. (Karin) van Wingerde.

Artikel 3. Vergoeding

 • 3 De voorzitter en de leden van de commissie ontvangen een vergoeding van reis- en verblijfkosten op de voet van het Reisbesluit binnenland.

 • 4 Twee of meer vergaderingen op dezelfde dag worden als één vergadering aangemerkt.

Artikel 4. Inwerkingtreding

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 maart 2018.

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2019.

Artikel 5. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Benoemingsbesluit leden Adviescommissie experiment gesloten coffeeshopketen.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Medische Zorg,

B.J. Bruins

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus