Regeling tijdelijke ontzegging toegang

Geldend van 03-04-2018 t/m heden

Regeling tijdelijke ontzegging toegang

Enig artikel

  • 1 Het Presidium kan degene die een overtreding heeft begaan als bedoeld in artikel 152, tweede of derde lid, van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer tijdelijk de toegang tot het gebouw van de Kamer of in het bijzonder de tribunes ontzeggen. De toegang kan slechts worden ontzegd indien naar het oordeel van het Presidium de overtreding de orde ernstig heeft verstoord en vrees bestaat voor een nieuwe verstoring van de orde.

  • 2 De in het eerste lid bedoelde ontzegging kan voor de duur van ten hoogste drie maanden worden vastgesteld en telkens worden verlengd, en wordt niet langer gehandhaafd dan door het Presidium noodzakelijk wordt geacht op basis van de overwegingen, bedoeld in het eerste lid, tweede volzin.

Terug naar begin van de pagina