Besluit opheffen beperking openbaarheid archief Ministerie van Justitie: Gratie Doodstraffen, nummer toegang 2.09.71

Geldend van 30-03-2018 t/m heden

Besluit opheffen beperking openbaarheid archief Ministerie van Justitie: Gratie Doodstraffen, nummer toegang 2.09.71

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 15, derde lid Archiefwet 1995,

Gelet op het besluit van de Minister van Justitie van 10 december 2009 houdende de beperking op de openbaarheid van het archief betreffende beleid inzake gratie op doodstraffen (Staatscourant 2009, 10394),

Gehoord hebbende de minister van Justitie bij brief van 30 januari 2018, kenmerk 2183919,

Besluit:

De beperking aan de openbaarheid gesteld aan de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers 37 tot en met 177 in het archief Ministerie van Justitie: Gratie Doodstraffen, toegang 2.09.71, wordt ten aanzien van het gratiedossier betreffende een persoon opgeheven, indien, ten genoege van de beheerder van het Nationaal Archief, de algemene rijksarchivaris, is aangetoond dat deze persoon is overleden.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Den Haag, 20 maart 2018

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Namens deze,

De algemene rijksarchivaris

M.L. Engelhard

Terug naar begin van de pagina