Besluit stellen van beperkingen openbaarheid archiefcollectie G.H. Verheyen, nummer archiefinventaris 2.21.443

Geldend van 28-03-2018 t/m heden

Besluit stellen van beperkingen openbaarheid archiefcollectie G.H. Verheyen, nummer archiefinventaris 2.21.443

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 15, eerste lid onder a, van de Archiefwet 1995,

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van nog levende personen zijn de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers 1, 4, 5 en 6 beperkt openbaar. De beperking vervalt op de 1e januari van het jaar in de tweede kolom.

Inventarisnummer

Openbaar

1

2023

4

2021

5

2022

6

2023

Artikel 2

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 1, is tot het moment van vervallen van de beperkingen aan de openbaarheid uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijk verkregen toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 3

Het vervaardigen van reproducties van documenten uit de dossiers geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 1, is tot het moment van het vervallen van de beperkingen aan de openbaarheid uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijk verkregen toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Den Haag, 19 maart 2018

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Namens deze,

De algemene rijksarchivaris

M.L. Engelhard

Terug naar begin van de pagina