Besluit verlening bevoegdheid tot aanwijzing en intrekking van aanwijzing kasbeheerder Financieel Diensten Centrum

Geldend van 23-03-2018 t/m heden

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 maart 2018, kenmerk 1266736-171004-FEZ, tot verlening van de bevoegdheid tot aanwijzing en intrekking van een zodanige aanwijzing van de kasbeheerder van het Financieel Diensten Centrum

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op de artikelen 10.3. en 10.4. van de Algemene wet bestuursrecht;

Gezien het schriftelijke verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 juli 2017;

Besluit:

Artikel 1

Aan de directeur Financieel Economische Zaken van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt de bevoegdheid verleend tot aanwijzing en tot intrekking van een zodanige aanwijzing van de kasbeheerder en plaatsvervangend kasbeheerder, ten behoeve van de taken en verantwoordelijkheden van het Financieel Diensten Centrum betreffende het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 november 2017.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

H.M. de Jonge

Terug naar begin van de pagina