Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit directeuren tot verlening ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging personele aangelegenheden Kadaster 2018

Geldend van 23-03-2018 t/m heden

Besluit directeuren tot verlening ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging personele aangelegenheden Kadaster 2018

De directeur Bestuur & Strategie, de directeur Landregistratie en Geografie, de directeur Geo- en Vastgoedinformatie en Advies, de directeur Organisatie & Human Resource Management, de directeur Control & Financiën en de directeur Informatie Technologie, zijnde allen functionarissen van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers,

Gelet op artikel 5, eerste en tweede lid, van het Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging personele aangelegenheden Kadaster 2018 en de artikelen 10:9, tweede lid, en 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluiten:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2. Verlening ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging aan functionarissen

 • 1 De directeur verleent aan een afdelingshoofd en/of manager die tevens lid is of zijn van het managementteam van de directeur, uitsluitend voor zover het gaat om personeelsleden van zijn eigen afdeling, een algemeen ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging ten aanzien van de bevoegdheden die aan de directeur zijn verleend op grond van artikel 2, eerste lid van het Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging personele aangelegenheden Kadaster 2018, met dien verstande dat van het ondermandaat, de ondervolmacht en de ondermachtiging worden uitgezonderd:

  • a. de bevoegdheid tot het nemen van beslissingen inzake het ontslag, opheffing functie of boventalligheid, bedoeld in artikel 2:10, eerste lid, onderdeel a, ARK;

  • b. de bevoegdheid tot het nemen van beslissingen inzake het ongeschiktheidsontslag, bedoeld in artikel 2:10, eerste lid, onderdeel f, ARK;

  • c. de bevoegdheid tot het nemen van beslissingen inzake het ontslag op andere gronden, bedoeld in artikel 2:11 ARK;

  • d. de bevoegdheid tot het nemen van beslissingen, bedoeld in artikel 4:10 ARK, voor zover het bedrag van de vergoeding gelijk is aan of hoger is dan € 5.000,00.

 • 2 Voor wat betreft personele faciliteiten, waaronder de terbeschikkingstelling van laptops en mobiele telefoons, verleent de directeur aan een afdelingshoofd en/of manager die tevens lid is of zijn van het managementteam van de directeur, uitsluitend voor zover het gaat om personeelsleden van zijn eigen afdeling ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging om daarover besluiten te nemen alsmede om privaatrechtelijke rechtshandelingen en andere handelingen dan een besluit of privaatrechtelijke rechtshandeling te verrichten.

 • 3 De directeur verleent aan leidinggevende functionarissen van zijn directie die rechtstreeks ressorteren onder een afdelingshoofd of manager die tevens lid is van het managementteam van de directeur, uitsluitend voor zover het gaat om personeelsleden van hun eigen afdelingsonderdeel ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging om beslissingen te nemen inzake:

  • a. het nemen van het besluit tot aanstelling en plaatsing, alsmede de duur van de aanstelling, bedoeld in de artikelen 2:1, eerste, derde en vierde lid, 2:3 en 2:5 ARK;

  • b. de afwijzing van een sollicitant, bedoeld in artikel 16 van bijlage L van ARK;

  • c. nevenwerkzaamheden, bedoeld in artikel 4:6 ARK;

  • d. de vaststelling van het salaris en het besluit tot inschaling, bedoeld in artikel 5:5 ARK;

  • e. een salarisverhoging, bedoeld in artikel 5:6 ARK;

  • f. de aanpassing van de arbeidsduur bedoeld in de artikelen 6:3 en 6:4 ARK, tot een maximum van 36 uur;

  • g. werkpatronen, bedoeld in artikel 6:7 ARK;

  • h. compensatie uren, bedoeld in artikel 6:8 ARK;

  • i. deelname aan seniorenregeling, bedoeld in de artikelen 6:9 tot en met 6:13 ARK;

  • j. opnemen van vakantie-uren en IKB verlof-uren, bedoeld in de artikelen 7:3 en 7:4 ARK;

  • k. verlenen van buitengewoon verlof, incl. ouderschapsverlof, bedoeld in de artikelen 7:9 en 7:10 en 7:12 tot en met 7:16 ARK;

  • l. uitbetaling vakantie-uren en compensatie-uren, bedoeld in artikel 7:5 ARK;

  • m. dienstreizen in Nederland, bedoeld in de artikelen 8:4 en 8:5 ARK;

  • n. ziekte, herstel en het bezoek aan de bedrijfsarts, bedoeld in de artikel 10:1 tot en met 10:3 ARK;

  • o. voeren van beoordelings- en functioneringsgesprekken, overeenkomstig artikel 4:12, eerste lid ARK en het vaststellen van een verslag-formulier op grond van de Regeling terugkijken, afspraken maken en ontwikkelen, bedoeld in artikel 5 van bijlage F van ARK.

Artikel 3. Van mandaat uitgesloten bevoegdheden

Aan het bestuur blijft voorbehouden de bevoegdheden, bedoeld in artikel 2, tweede lid van het Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging personele aangelegenheden Kadaster 2018.

Artikel 4. Overige uitgesloten bevoegdheden en begrenzing mandaat, volmacht en machtiging

 • 1 Een functionaris aan wie ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging is verleend, is niet bevoegd een besluit te nemen, noch om een privaatrechtelijke rechtshandeling of een andere handeling dan een besluit of privaatrechtelijke rechtshandeling te verrichten met betrekking tot zichzelf.

 • 2 Een functionaris aan wie ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging is verleend, is niet bevoegd een besluit met een mogelijke precedentwerking te nemen. Een functionaris als bedoeld in de eerste zin legt een besluit als bedoeld in die zin steeds aan het bestuur ter beslissing voor. De eerste en tweede zin zijn van overeenkomstige toepassing op een privaatrechtelijke rechtshandeling en een andere handeling dan een besluit of privaatrechtelijke rechtshandeling.

 • 3 Een functionaris aan wie ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging is verleend oefent zijn ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging uit binnen de grenzen van de voor zijn eenheid vastgestelde taken en zijn functieomschrijving, alsmede met inachtneming van het ter zake geldende recht, de door het bestuur vastgestelde kaders zoals beleids- en uitvoeringsregels, de bestendige uitvoeringspraktijk van de Dienst en de bepalingen vermeld in dit besluit.

 • 4 Het nemen van beslissingen of het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen met (mogelijke) financiële gevolgen geschiedt met inachtneming van de aan hem toegekende (personeels)budgetten op basis van het geldende jaarplan.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 7. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit directeuren tot verlening ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging personele aangelegenheden Kadaster 2018.

Dit besluit zal met de toelichting worden bekendgemaakt in de Staatscourant.

Apeldoorn, 6 maart 2018

De voorzitter van het bestuur in de hoedanigheid van directeur Bestuur & Strategie,

Th.A.J. Burmanje

De plaatsvervangend voorzitter van het bestuur in de hoedanigheid van directeur Landregistratie en Geografie,

F.L.V.P.L. Tierolff

De directeur GEO- en vastgoedinformatie en Advies,

P. Hoogwerf

De directeur Organisatie & HRM,

A.B.M. Overmars

De directeur Control en Financiën,

L.J. Moerland

De directeur IT,

J. van Goudswaard