Instellingsbesluit Forum Standaardisatie

[Regeling vervalt per 01-01-2022.]
Geldend van 16-03-2018 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 9 maart 2018, nr. 2018-0000021715, houdende verlenging van de instelling van het Forum Standaardisatie

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, handelende in overeenstemming met de Ministers van Economische Zaken en Klimaat en Justitie en Veiligheid;

Overwegende dat het wenselijk is de doelen, taken, werkwijze en samenstelling van het Forum Standaardisatie voor de periode 2018–2021 vast te leggen,

BESLUIT:

Artikel 1. Taken Forum Standaardisatie

Het Forum heeft tot taak om te adviseren over interoperabiliteit en veilige en betrouwbare elektronische uitwisseling en (her)gebruik van gegevens tussen overheidsorganisaties en bedrijven, tussen overheidsorganisaties en burgers en tussen overheidsorganisaties onderling, door:

 • a) het doen van voorstellen aan het hoogambtelijk Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) voor het opnemen van standaarden op de lijst met open standaarden waarvoor een ‘pas toe of leg uit’ regime geldt en voor het opnemen van open standaarden op de lijst met aanbevolen open standaarden, evenals het onderhouden van de procedures voor toetsing van standaarden en het beheer van de genoemde lijsten;

 • b) het bevorderen van adoptie en implementatie van open standaarden met een publiek belang door het geven van voorlichting en het organiseren van netwerkbijeenkomsten/rondetafelgesprekken voor overheden en bedrijven en het tot stand brengen van samenwerking met en tussen relevante partners van de overheid en uit het bedrijfsleven;

 • c) het inhoudelijk adviseren bij het aanwijzen van verplicht toe te passen open standaarden in de voorbereiding van Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) in het kader van de wet Digitale Overheid;

 • d) het adviseren over de naleving van overheidsbrede afspraken voor de toepassing van open standaarden en de adoptie daarvan, onder meer aan de hand van een jaarlijkse monitor en desgevraagd advies bij grote ICT-investeringen van de overheid, het delen van resultaten en aanspreken van achterblijvende partijen;

 • e) het functioneel inzichtelijk maken van de samenhang tussen open standaarden, het in kaart brengen van mogelijke synergie tussen open standaarden/toepassingsgebieden, het doen van onderzoek naar ontbrekende of achterblijvende open standaarden en standaardisatieactiviteiten en een bijdrage leveren aan standaardisatie in relatie tot generieke digitale voorzieningen;

 • f) het monitoren van de ontwikkeling van standaarden met een publiek belang en het doen van voorstellen voor de ontwikkeling en adoptie van standaarden voor met name domeinoverstijgende toepassingen en het uitvoeren van verkenningen naar nieuwe ontwikkelingen en innovatie, onder meer op het terrein van informatieveiligheid (cyber security);

 • g) het leveren van inbreng en advies over Nederlandse standpunten ten aanzien van internationale ontwikkelingen op het gebied van standaardisatie bij de elektronische gegevensuitwisseling met een publiek belang, onder meer door deelname aan het EU Multistakeholder Platform on ICT Standardisation;

 • h) het aanjagen van ontwikkelingen op het gebied van generieke standaarden, zoals de standaarden uit de Europese Priorities on Standardisation (cyber security, big en open data, internet of things, smart cities, supply chain en API’s);

 • i) het participeren in publiek-private samenwerkingsverbanden en stimuleren van samenwerking in de keten door het bevorderen van generieke open standaarden voor sectoren, zoals de bouw, vervoer, zorg en/of smart cities, waar mogelijk in samenwerking met het bedrijfsleven.

Artikel 2. Werkwijze Forum Standaardisatie

 • a) Het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) kan aanwijzingen geven voor agendering en de prioriteitstelling voor het Forum.

 • b) Het Forum kan zich laten adviseren door externe deskundigen en kan werkgroepen instellen.

 • c) Het Forum wordt bijgestaan door een secretariaat, het Bureau Forum Standaardisatie (onderdeel van Logius).

 • d) De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is gemandateerd opdrachtgever voor het Bureau Forum Standaardisatie. De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vervult deze functie in afstemming met de Minister van Economische Zaken en Klimaat en de Minister van Justitie en Veiligheid.

 • e) In de personele bezetting van het Bureau Forum Standaardisatie wordt voorzien door de directeur van Logius.

 • f) Het Bureau Forum Standaardisatie bewaakt de directe relatie tussen Forumontwikkelingen en de Nederlandse Overheids Referentie Architectuur (NORA).

 • g) Het Forum legt jaarlijks een werkplan voor aan het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) ter goedkeuring en een rapportage over de uitvoering van de werkzaamheden en resultaten van het voorgaande jaar.

Artikel 3. Samenstelling Forum Standaardisatie

 • a) Het Forum bestaat uit een voorzitter en 19 tot 24 andere leden met deskundigheid en affiniteit met standaardisatie en procesvernieuwing voor een betere elektronische (overheids)dienstverlening en met een achtergrond in het bedrijfsleven, de wetenschap of de overheid (rijksoverheid, decentrale overheden, zowel vanuit beleid als uitvoering).

 • b) De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kan in overeenstemming met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Justitie en Veiligheid de samenstelling van het Forum veranderen.

 • c) Het Forum Standaardisatie kent de volgende leden;

  • 1) mevrouw Y.L. van der Brugge-Wolring, te Delft;

  • 2) de heer C. Franke, te Velserbroek;

  • 3) de heer G.B.J. Hartsink, te Hilversum;

  • 4) mevrouw F.C. Jas, te Utrecht;

  • 5) de heer O.H.A.M. Delnooz, te Den Haag;

  • 6) de heer S.B. Luitjens, te Den Haag;

  • 7) de heer P.M. Mallekoote, te Heiloo;

  • 8) de heer W. van Nunspeet, te Rotterdam;

  • 9) de heer T.J.G. Peters, te Alkmaar;

  • 10) de heer M. Reuvers, te Beuningen;

  • 11) de heer P. Ribbers, te Tilburg;

  • 12) de heer N. Romijn, te Den Haag;

  • 13) de heer H.J. Roumen, te Utrecht;

  • 14) de heer G.J.A. Smits, te Den Dungen;

  • 15) mevrouw J.C.J. Spijker, te ’s-Heerenbroek;

  • 16) de heer M.J.A. Steltman, te Leimuiden;

  • 17) de heer R.T.A. Verweij, te Hilversum;

  • 18) de heer H. Wanders, te Amsterdam;

  • 19) de heer N. J. Westpalm van Hoorn, te Den Haag, tevens voorzitter.

Artikel 4. Inwerkingtreding

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2018.

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2022.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.W. Knops

Terug naar begin van de pagina