Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Mandaatregeling beheer secretaris-directeur Kiesraad

Geldend van 15-03-2018 t/m heden

Mandaatregeling beheer secretaris-directeur Kiesraad

Artikel 1

 • 1 De dagelijkse leiding over het secretariaat van de Kiesraad wordt uitgeoefend door de secretaris-directeur, die over de uitvoering van deze taak verantwoording aflegt aan de voorzitter.

 • 2 De secretaris-directeur is belast met de zorg voor een doelmatige en doeltreffende bedrijfsvoering en neemt daarbij de aanwijzingen van de Kiesraad in acht.

Artikel 2

 • 1 Aan de secretaris-directeur wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend ten behoeve van het uitoefenen van de dagelijkse leiding over het secretariaat, voor zover het geen aangelegenheden betreft die naar hun aard of inhoud een zodanig gewicht hebben dat zij door de voorzitter van de Kiesraad dienen te worden afgedaan.

 • 2 In afwijking van het eerste lid, blijft aan de voorzitter van de Kiesraad voorbehouden de bevoegdheid om beslissingen te nemen met rechtspositionele gevolgen ten aanzien van ambtenaren van het secretariaat, bezoldigd in salarisschaal 14 of hoger.

Artikel 3

 • 1 De ondertekening van documenten die door de secretaris-directeur, krachtens het in artikel 2 verleende mandaat worden afgedaan, geschiedt als volgt:

  ‘De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

  namens deze,

  (handtekening)

  (naam)

  secretaris-directeur van de Kiesraad’

 • 2 Bij ondertekening van besluiten en stukken op grond van volmacht wordt de aanduiding van de Minister voorafgegaan door: Namens de Staat der Nederlanden.

Artikel 4

Met de inwerkingtreding van het onderhavige besluit wordt de Regeling mandaat beheer secretaris-directeur Kiesraad (Stcrt. 2011, 4132) ingetrokken.

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2018.

J.G.C. Wiebenga,

voorzitter