Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Regeling regio-indeling samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO en VO

Geldend van 15-03-2018 t/m heden

Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, nummer 1327919, van 6 maart 2018, houdende wijziging van de Regeling regio-indeling samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO en VO

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media.

Gelet op artikel 18a, derde lid, van de Wet op het primair onderwijs en artikel 17a, derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Besluit:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Regeling regio-indeling samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO en VO.]

Artikel II

Artikel I is voor het eerst van toepassing op de bekostiging voor het schooljaar 2018–2019.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

A. Slob