Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling maatregelen beschermings- en toezichtsgebied vogelgriep Oldekerk 2018[Regeling vervallen per 30-03-2018.]

Geldend van 01-03-2018 t/m 29-03-2018

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 25 februari 2018, nr. WJZ/18034817, houdende specifieke maatregelen in het beschermings- en het toezichtsgebied in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Oldekerk (Regeling maatregelen beschermings- en toezichtsgebied vogelgriep Oldekerk 2018)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 9 van Richtlijn 89/662/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 11 december 1989 inzake veterinaire controles in het intracommunautaire handelsverkeer in het vooruitzicht van de totstandkoming van de interne markt (PbEG 1989, L395); artikel 10, eerste lid, van Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en produkten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG 1990, L 224); Richtlijn 2005/94/EG van de Raad van 20 december 2005 betreffende communautaire maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza en tot intrekking van Richtlijn 92/40/EEG (PbEU 2006, L 10), en de artikelen 17, 18, 30, eerste en derde lid, 31 en 32 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen [Vervallen per 30-03-2018]

Artikel 1. Begripsbepalingen [Vervallen per 30-03-2018]

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

  • beschermingsgebied: gebied als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a;

  • commercieel gehouden dieren: dieren bestemd voor de productie van vlees, eieren of andere producten, voor het uitzetten in het wild, of het fokken van dieren voor die doeleinden, met de bedoeling geld te verdienen;

  • commercieel gehouden gevogelte: gevogelte bestemd voor de productie van vlees, eieren of andere producten, voor het uitzetten in het wild, of het fokken van dieren voor die doeleinden, met de bedoeling geld te verdienen;

  • gevogelte: pluimvee en andere vogels, in gevangenschap gefokt of gehouden;

  • gezelschapsdier: dier dat kennelijk is bestemd om te worden gehouden voor liefhebberij of gezelschap, met uitzondering van een dier dat behoort tot een in bijlage II bij het Besluit houders van dieren opgenomen diersoort of diercategorie, niet zijnde konijn, bruine rat, tamme muis, cavia goudhamster of gerbil;

  • hygiëneprotocol: set praktische hygiëneregels ter bevordering van de bioveiligheid in een specifieke situatie, zoals bekendgemaakt op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit;

  • inrichting: agrarische of andere locatie waar commercieel gehouden gevogelte of ander gevogelte wordt gekweekt of gehouden, met uitzondering van slachthuizen, vervoermiddelen, quarantainevoorzieningen, quarantainestations, grensinspectieposten en laboratoria die met officiële toestemming aviaire influenzavirussen bewaren;

  • mest: uitwerpselen en urine van dieren, met uitzondering van gekweekte vissen, met of zonder strooisel;

  • richtlijn 2005/94/EG: Richtlijn 2005/94/EG van de Raad van 20 december 2005 betreffende communautaire maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza en tot intrekking van Richtlijn 92/40/EEG (PbEU 2006, L 10);

  • toezichtsgebied: gebied als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b;

  • vervoer: vervoer over de openbare weg, met of zonder vervoermiddel;

  • vervoermiddel: voertuig en materieel, met inbegrip van een combinatie van een voertuig en één of meer door dat voertuig voortbewogen aanhangwagens, opleggers of containers;

  • vogelverblijfplaats: kooi, volière, terrein of gebouw, met uitzondering van woonruimte, waar gevogelte aanwezig is of gewoonlijk wordt gehouden en aanverwante ruimtes waar materiaal ten behoeve van gevogelte is opgeslagen of gewoonlijk wordt opgeslagen.

 • 2 Onder vervoer wordt mede verstaan: aanvoer en afvoer.

Artikel 2. Aanwijzing beschermings- en toezichtsgebied [Vervallen per 30-03-2018]

 • 1 De minister wijst aan als:

  • a. beschermingsgebied: het gebied, bedoeld in bijlage 1;

  • b. toezichtsgebied: het gebied, bedoeld in bijlage 2.

 • 3 De artikelen 3 tot en met 12 zijn mede van toepassing op vervoer van dieren of producten als bedoeld in die artikelen van een locatie binnen het beschermingsgebied of het toezichtsgebied naar een locatie buiten die gebieden.

 • 4 Voor zover in de gebieden, bedoeld in het eerste lid, uit hoofde van andere regelgeving voorschriften ter preventie of bestrijding van aviaire influenza gelden, zijn telkens de meest verstrekkende voorschriften van toepassing.

§ 2. Vervoersbeperkingen [Vervallen per 30-03-2018]

Artikel 3. Vervoer gevogelte [Vervallen per 30-03-2018]

 • 1 Het is verboden gevogelte te vervoeren.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is het toegestaan gevogelte te vervoeren dat afkomstig is van een inrichting buiten het toezichtsgebied, indien:

  • a. die dieren rechtstreeks worden vervoerd naar Storteboom Kornhorn B.V. te Kornhorn, met gebruikmaking van de route, bedoeld in bijlage 3,

  • b. het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een hygiëneprotocol,

  • c. voldaan wordt aan de voorwaarden, bedoeld in artikel 23, tweede lid, van richtlijn 2005/94/EG,

  • d. het vervoer plaatsvindt op de dag dat die dieren worden geslacht, en

  • e. het vervoer door de exploitant van het slachthuis ten minste een dag voorafgaand aan de dag van de geplande slacht aan de Minister is gemeld, onder vermelding van het herkomstbedrijf en het kenteken van het vervoermiddel waarmee de dieren worden vervoerd.

Artikel 4. Vervoer eieren [Vervallen per 30-03-2018]

 • 1 Het is verboden eieren te vervoeren die afkomstig zijn van een inrichting.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is het toegestaan consumptie-eieren te vervoeren vanaf een inrichting, indien:

  • a. dat vervoer plaatsvindt overeenkomstig een hygiëneprotocol, en

  • b. de eieren rechtstreeks worden vervoerd naar een door de minister aangewezen:

   • 1°. pakstation en voldaan wordt aan de voorwaarden, bedoeld in artikel 26, tweede lid, onderdeel a, van richtlijn 2005/94/EG, of

   • 2°. inrichting voor de bereiding van eiproducten overeenkomstig artikel 26, tweede lid, onderdeel b, van richtlijn 2005/94/EG.

Artikel 5. Vervoer vlees van gevogelte [Vervallen per 30-03-2018]

 • 1 Het is verboden vlees van gevogelte te vervoeren vanaf een slachthuis, uitsnijderij of koel- en vrieshuis in het beschermingsgebied.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is het in dat lid bedoelde vervoer toegestaan, indien het vlees:

  • a. afkomstig is van gevogelte van buiten het beschermingsgebied en apart van vlees van gevogelte van binnen dat gebied is opslagen en vervoerd, of

  • b. ten minste 21 dagen voor de datum waarop het beschermingsgebied is aangewezen is geproduceerd en sindsdien niet is vervoerd of opgeslagen met vlees dat na die datum is geproduceerd.

Artikel 6. Vervoer karkassen van gevogelte [Vervallen per 30-03-2018]

 • 1 Het is verboden karkassen van gevogelte te vervoeren.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is het toegestaan karkassen van gevogelte te vervoeren, indien dat vervoer rechtstreeks plaatsvindt ter verwijdering van die karkassen.

Artikel 7. Vervoer sperma gevogelte [Vervallen per 30-03-2018]

Het is verboden sperma van gevogelte te vervoeren.

Artikel 8. Vervoer gedomesticeerde zoogdieren [Vervallen per 30-03-2018]

 • 1 Het is verboden gedomesticeerde zoogdieren te vervoeren vanaf of naar een inrichting.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op het vervoer van gedomesticeerde zoogdieren vanaf of naar een inrichting zonder commercieel gehouden gevogelte.

 • 3 In afwijking van het eerste lid is het toegestaan gedomesticeerde zoogdieren te vervoeren vanaf een inrichting, indien die dieren rechtstreeks worden vervoerd naar een locatie anders dan een inrichting met commercieel gehouden gevogelte.

 • 4 In afwijking van het eerste lid is het toegestaan gedomesticeerde zoogdieren te vervoeren naar een inrichting, indien die dieren afkomstig zijn van een locatie anders dan een inrichting met commercieel gehouden gevogelte.

 • 5 In afwijking van het eerste lid is het toegestaan gezelschapsdieren te vervoeren vanaf of naar een inrichting, indien die dieren alleen toegang hebben tot voor mensen bestemde leefruimten, waar zij:

  • a. niet in contact komen met gevogelte, en

  • b. geen toegang hebben tot plaatsen waar gevogelte wordt gehouden.

Artikel 9. Vervoer sperma vee [Vervallen per 30-03-2018]

 • 1 Het is verboden sperma van vee te vervoeren vanaf of naar een inrichting.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is het in dat lid bedoelde vervoer toegestaan, indien:

  • a. het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een hygiëneprotocol, en

  • b. voor zover het sperma wordt vervoerd naar een inrichting, aflevering plaatsvindt aan de openbare weg.

Artikel 10. Vervoer diervoeders [Vervallen per 30-03-2018]

 • 1 Het is verboden diervoeders voor gevogelte of andere commercieel gehouden dieren te vervoeren vanaf of naar een inrichting met commercieel gehouden gevogelte.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is het toegestaan de in dat lid bedoelde diervoeders te vervoeren naar een inrichting met commercieel gehouden gevogelte, indien:

  • a. per door de vervoerder af te leggen route ten hoogste één inrichting met commercieel gehouden gevogelte wordt bezocht, en

  • b. het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een hygiëneprotocol.

Artikel 11. Vervoer melk [Vervallen per 30-03-2018]

 • 1 Het is verboden rauwe melk of melkproducten te vervoeren vanaf een inrichting met commercieel gehouden gevogelte.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is het in dat lid bedoelde vervoer toegestaan, indien dat vervoer plaatsvindt overeenkomstig een hygiëneprotocol.

Artikel 12. Vervoer en aanwenden mest [Vervallen per 30-03-2018]

 • 1 Het is verboden mest van gevogelte te vervoeren of aan te wenden.

 • 2 Het is verboden mest van andere commercieel gehouden dieren dan gevogelte, afkomstig van een inrichting met commercieel gehouden gevogelte, te vervoeren of aan te wenden.

 • 3 In afwijking van het tweede lid is het toegestaan mest van andere commercieel houden dieren dan gevogelte te vervoeren of aan te wenden, indien dat gebeurt overeenkomstig een hygiëneprotocol.

Artikel 13. Doorvoer [Vervallen per 30-03-2018]

 • 1 In afwijking van de artikelen 4, 5 en 7 tot en met 11 is doorgaand vervoer van de in die artikelen bedoelde dieren of producten door het beschermingsgebied of het toezichtsgebied toegestaan, indien in die gebieden niet wordt gestopt.

 • 2 In afwijking van de artikelen 3, 6 en 12 is doorgaand vervoer van de in deze artikelen bedoelde dieren of producten door het beschermingsgebied of het toezichtsgebied toegestaan, indien het vervoer plaatsvindt via een autosnelweg en in die gebieden niet wordt gestopt.

Artikel 14. Verplaatsen vervoermiddel [Vervallen per 30-03-2018]

 • 1 Het is verboden een vervoermiddel te verplaatsen dat is gebruikt of kennelijk bestemd is om te worden gebruikt voor het vervoer van dieren, producten of voorwerpen als bedoeld in de artikelen 3 tot en met 12.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is het toegestaan een in dat lid bedoeld vervoermiddel te verplaatsen ten behoeve van vervoer dat op grond van de artikelen 3 tot en met 12 is toegestaan, indien dat vervoermiddel is gereinigd en ontsmet overeenkomstig een hygiëneprotocol.

§ 3. Bezoek vogelverblijfplaatsen [Vervallen per 30-03-2018]

Artikel 15. Bezoekverbod [Vervallen per 30-03-2018]

 • 1 Het is bezoekers verboden een vogelverblijfplaats alsmede niet deugdelijk fysiek van die verblijfplaats afgescheiden woonruimte of ander deel van een inrichting te betreden.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is het toegestaan een vogelverblijfplaats te betreden, indien:

  • a. het bezoek noodzakelijk is in het kader van volksgezondheid, diergezondheid, dierenwelzijn of gezondheid van in de stal aanwezige personen;

  • b. voor zover het een inrichting met commercieel gehouden gevogelte betreft, het bezoek plaatsvindt overeenkomstig een hygiëneprotocol, en

  • c. de bezoeker het bezoek registreert.

 • 3 In afwijking van het tweede lid zijn de onderdelen b en c van dat lid niet van toepassing, indien een acute noodsituatie zich tegen toepassing van die onderdelen verzet.

 • 4 In afwijking van het eerste lid is het toegestaan een vogelverblijfplaats te betreden, indien:

  • a. het bezoek betreft van personeel van de inrichting waarvan de vogelverblijfplaats onderdeel uitmaakt,

  • b. voor zover het een inrichting met commercieel gehouden gevogelte betreft, het bezoek plaatsvindt overeenkomstig een hygiëneprotocol, en

  • c. de bezoeker in de 72 uren voorafgaand aan het bezoek geen andere inrichting met commercieel gehouden gevogelte heeft bezocht.

 • 5 Het is een houder van gevogelte verboden om een bezoeker toe te laten tot de in het eerste lid bedoelde ruimtes, tenzij het bezoek betreft als bedoeld in het tweede, derde of vierde lid, waarbij het derde lid van overeenkomstige toepassing is.

 • 6 Het eerste tot en met vijfde lid zijn van overeenkomstige toepassing op het vervoermiddel van een bezoeker.

Artikel 16. Registratieplicht [Vervallen per 30-03-2018]

Een houder van gevogelte houdt een register bij van bezoeken aan een vogelverblijfplaats, niet deugdelijk fysiek van die verblijfplaats afgescheiden woonruimte of ander deel van een inrichting, waarin ten minste zijn opgenomen:

 • a. naam, adres en woonplaats van de bezoeker,

 • b. voor zover de bezoeker een vervoermiddel heeft gebruikt: soort en kenteken van het vervoermiddel,

 • c. reden van het bezoek, en

 • d. datum en tijdstip van aankomst en vertrek van de bezoeker.

§ 4. Overige voorschriften [Vervallen per 30-03-2018]

Artikel 17. Afscherm- en ophokplicht gevogelte [Vervallen per 30-03-2018]

 • 1 Een houder van commercieel gehouden gevogelte brengt ten minste afscheidingen aan tussen gevogelte en andere dieren die in de inrichting aanwezig zijn.

 • 2 Een houder van gevogelte neemt passende maatregelen om zoveel mogelijk te voorkomen dat het gevogelte in contact komt met gevogelte van een andere houder of met in het wild levende dieren of hun uitwerpselen.

 • 3 Een passende maatregel als bedoeld in het tweede lid is voor een houder van commercieel gehouden gevogelte, met uitzondering van gevogelte, behorende tot de fazanten (Phasianidae), en de familie van struisvogels (Struthionidae), emoes (Dromaiidae) en nandoes (Rheidae), ten minste het binnen een gebouw brengen en daar houden van het gevogelte.

Artikel 18. Verbod wedstrijden en tentoonstellingen met vogels [Vervallen per 30-03-2018]

 • 1 Jaarbeurzen, markten, wedvluchten, culturele evenementen, tentoonstellingen, keuringen of andere tijdelijke verzamelingen zijn verboden, voor zover daar gevogelte op een plaats wordt verzameld.

Artikel 19. Verbod jagen en doden van wild [Vervallen per 30-03-2018]

 • 3 In afwijking van het eerste en tweede lid is het jagen, vangen en doden van dieren toegestaan, indien dat gebeurt:

  • a. ter bescherming van de veiligheid van het luchtverkeer,

  • b. ter bestrijding van muskusratten,

  • c. ter voorkoming van schade door konijnen op industrieterreinen, of

  • d. in het kader van wetenschappelijk onderzoek.

Artikel 20. Inwerkingtreding [Vervallen per 30-03-2018]

Deze regeling wordt bekendgemaakt op www.rijksoverheid.nl, en treedt onmiddellijk na haar bekendmaking op het internet in werking.

Artikel 21. Citeertitel [Vervallen per 30-03-2018]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling maatregelen beschermings- en toezichtsgebied vogelgriep Oldekerk 2018.

Deze regeling wordt tevens met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

’s-Gravenhage, 25 februari 2018

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

namens deze:

M. Sonnema

De directeur-generaal van Agro en Natuur

Bijlage 1. behorende bij artikel 2, eerste lid, onderdeel a [Vervallen per 30-03-2018]

Beschermingsgebied (3km) Oldekerk [Vervallen per 30-03-2018]

 • 1. Vanaf de kruising van Heirweg (Visvliet) en de N355, de N355 volgend in oostelijke richting tot aan de Bosscherweg.

 • 2. De Bosscherweg volgend in noordelijke richting tot aan de Westerwaarddijk.

 • 3. De Westwaarddijk volgend in oostelijke richting overgaand in de Oosterwaarddijk overgaand in zuidelijke richting tot aan de Pamaweg.

 • 4. De Pamaweg volgend in oostelijke richting tot aan de Heereburen.

 • 5. De Heereburen volgend in zuidelijke richting overgaand in oostelijke richting overgaand in zuidelijke richting overgaand in oostelijke richting tot aan de Frijtumerweg.

 • 6. De Frijtumerweg volgend in zuidelijke richting tot aan de Balmahuisterweg.

 • 7. De Balmahuisterweg volgend in zuidelijke richting tot aan de N355.

 • 8. De N355 volgend in oostelijke richting overgaand in zuidelijke richting tot aan de Van Starkenborghkanaal ZZ.

 • 9. De Van Starkenborghkanaal ZZ volgend in westelijke richting tot aan de Hoendiep Oostzijde.

 • 10. De Hoendiep Oostzijde volgend in zuidelijke richting tot aan de Niekerkerdiep ZZ.

 • 11. De Niekerkerdiep ZZ volgend in westelijke richting tot aan de Millinghaweg.

 • 12. De Millinghaweg volgend in zuidelijke richting overgaand in de Fanerweg tot aan de Maarsdijk.

 • 13. De Maarsdijk volgend in westelijke richting overgaand in noordelijke richting tot aan de N980.

 • 14. De N980 volgend in zuidelijke richting overgaand in westelijke richting tot aan de De Noord.

 • 15. De De Noord volgend in noordelijke richting tot aan de Caspar Roblesdijk.

 • 16. De Caspar Roblesdijk volgend in westelijke richting tot aan de De Wieren.

 • 17. De De Wieren volgend in noordelijke richting tot aan de Abel Tasmanweg.

 • 18. De Abel Tasmanweg volgend in westelijke richting tot aan de Stationsweg.

 • 19. De Stationsweg volgend in noordelijke richting tot aan de Heirweg.

 • 20. De Heirweg volgend in oostelijke richting tot aan de kruising met de N355.

Bijlage 2. behorende bij artikel 2, eerste lid, onderdeel b [Vervallen per 30-03-2018]

Toezichtsgebied (10km) Oldekerk [Vervallen per 30-03-2018]

 • 1. Vanaf de kruising van de Kuipersweg en de N355 (Buitenpost), de N355 volgen in oostelijke richting tot aan de Steenharts.

 • 2. De Steenharst volgend in noordelijke richting tot aan de Zevenhuisterweg.

 • 3. De Zevenhuisterweg volgend in west noordelijke richting tot aan de Hesseweg.

 • 4. De Hesseweg volgend in oostelijke richting tot aan de Brongersmaweg.

 • 5. De Brongersmaweg volgend in noordelijke richting tot aan de Foijingaweg.

 • 6. De Foijingaweg volgend in oostelijke richting tot aan de Wester-Nieuwkruisland.

 • 7. De Wester-Nieuwkruisland volgend in noordelijke richting tot aan de Kwelderweg.

 • 8. De Kwelderweg volgend in oostelijke richting tot aan de W. van der Ploegweg.

 • 9. De W. van der Ploegweg volgend in noordelijke richting tot aan de Hooge Zuidwal.

 • 10. De Hooge Zuidwal volgend in oostzuidelijke richting tot aan de N388.

 • 11. De N388 volgend in noordelijke richting tot aan de Stationsstraat.

 • 12. De Stationsstraat volgend in noordoostelijke richting tot aan het Hunsingokanaal (Water).

 • 13. Het Hunsingokanaal (Water) volgend in oostelijke richting tot aan de Kanaalstraat.

 • 14. De Kanaalstraat volgend in oostzuidelijke richting tot aan de Hoofdstraat.

 • 15. De Hoofdstraat volgend in noordelijke richting tot aan de Vlakkeriet.

 • 16. De Vlakkeriet volgend in oostelijke richting tot aan de Kattenburgerweg.

 • 17. De Kattenburgerweg volgend in noordelijke richting overgaand in oostelijke richting overgaand in zuidelijke richting tot aan de Zuurdijksterweg.

 • 18. De Zuurdijksterweg volgend in oostelijke richting tot aan de N983.

 • 19. De N983 volgend in zuidelijke richting tot aan het Reitdiep (Water).

 • 20. Het Reitdiep (Water) volgend in oostelijke richting tot aan het Aduarderdiep (Water)

 • 21. Het Aduarderdiep (Water) volgend in zuidelijke richting tot aan het van Starkenborgh Kanaal (Water).

 • 22. Het Starkenborgh Kanaal (Water) volgend in oostelijke richting tot aan de Gaaikemadijk.

 • 23. De Gaaikemadijk volgend in zuidelijke richting tot aan de N355.

 • 24. De N355 volgend in oostelijke richting tot aan de N977.

 • 25. De N977 volgend in zuidelijke richting tot aan de Hoendiep.

 • 26. De Hoendiep volgend in westelijke richting tot aan de Roderwolderdijk.

 • 27. De Roderwolderdijk volgend in zuidelijke richting tot aan de A7.

 • 28. De A7 volgend in westelijke richting tot aan de Matsloot.

 • 29. De Matsloot volgend in zuidelijke richting tot aan de Sandebuur.

 • 30. De Sandebuur volgend in westelijke richting overgaand in zuidelijke richting tot aan de Sandebuursedijk.

 • 31. De Sandebuursedijk volgend in westelijke richting tot aan de Aan De Vaart.

 • 32. De Aan de Vaart volgend in zuidelijke richting tot aan de Damweg.

 • 33. De Damweg volgend in westelijke richting overgaand in de Turfweg tot aan de N372.

 • 34. De N372 volgend in west noordelijke richting tot aan de Van Panhuijslaan.

 • 35. De Van Panhuijslaan volgend in zuidelijke richting tot aan de Lindensteinlaan.

 • 36. De Lindensteinlaan volgend in westelijke richting tot aan de Auwemalaan.

 • 37. De Auwemalaan volgend in zuidelijke richting tot aan de Pastoor Hopperlaan.

 • 38. De Pastoor Hopperlaan volgend in westelijke richting overgaand in de Veenderij tot aan de Turfring.

 • 39. De Turfring volgend in zuidelijke richting overgaand in westelijke richting tot aan de Tolbertervaart.

 • 40. De Tolbertervaart volgend in zuidelijke richting tot aan de N979.

 • 41. De N979 volgend in westzuidelijke richting tot aan de Carolieweg.

 • 42. De Carolieweg volgend in noordelijke richting overgaand in westelijke richting overgaand in de Grouwweg tot aan de Jonkersweg.

 • 43. De Jonkersweg volgend in noordelijke richting tot aan de Nieuweweg.

 • 44. De Nieuweweg volgend in westelijke richting overgaand in de Kruisweg tot aan de N980.

 • 45. De N980 volgend in noordelijke richting tot aan de Leidijk.

 • 46. De Leidijk volgend in westelijke richting tot aan de Zuiderweg.

 • 47. De Zuiderweg volgend in westelijke richting tot aan de Oude Dijk.

 • 48. De Oude Dijk volgend in noordelijke richting tot aan deN981.

 • 49. De N981 volgend in westelijke richting tot aan de N358.

 • 50. De N358 volgend in noordelijke richting overgaand in Lutkepost overgaand in de Kuipersweg tot aan de kruising met de N355.

Bijlage 3. behorende bij artikel 2, tweede lid [Vervallen per 30-03-2018]

Corridor Storteboom Kornhorn [Vervallen per 30-03-2018]

 • 1. Vanaf de kruising van de Noordwijkerweg (N980) en de Leidijk, de Noordwijkerweg (N980) volgend in noordelijke richting tot aan de Ipo Haaimaweg.

 • 2. De Ipo Haaimaweg volgend in oostelijke richting tot aan het terrein van Storteboom Kornhorn.