Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit levering verkoop, Inspectie Leefomgeving en Transport

Geldend van 03-03-2018 t/m heden

Besluit levering verkoop, Inspectie Leefomgeving en Transport

Juridisch kader

Op grond van sectie 5.4.1.1.1 h) van bijlage 1 (ADR) van de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG) mag de bevoegde autoriteit van het bij het vervoer betrokken land akkoord gaan om in plaats van de naam van de geadresseerden(n), de woorden “Levering Verkoop” op het vervoerdocument aan te geven, indien gevaarlijke goederen worden vervoerd om te kunnen afgeleverd bij diverse geadresseerden die niet geïdentificeerd kunnen worden bij het begin van het vervoer.

In bijlage 3 van de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG) is de Inspectie Leefomgeving en Transport opgenomen als erkende instantie met betrekking tot de uitvoering van dit voorschrift

Besluit:

Ik besluit op grond van sectie 5.4.1.1.1 h) van het ADR akkoord te gaan dat in plaats van de naam en het adres van de geadresseerde(n) “Levering Verkoop” op het vervoerdocument mag worden vermeld, indien gevaarlijke goederen worden vervoerd om te worden afgeleverd bij diverse geadresseerden die niet geïdentificeerd kunnen worden bij het begin van het vervoer.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,

namens deze,

De Inspecteur ILT/Rail en Wegvervoer,

S.A.C. van Rossum