Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens vo 2018[Regeling vervalt per 01-01-2019.]

Geldend van 28-02-2018 t/m heden

Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 5 februari 2018, nummer CvTE-18.00014, houdende regels voor het aanwijzen van vakken waarin het centraal examen vo in het tweede tijdvak wordt afgenomen door het College voor Toetsen en Examens (Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens vo 2018)

Artikel 1

Het College voor Toetsen en Examens neemt in het tweede tijdvak het centraal examen, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van het Eindexamenbesluit VO, af in de vakken vermeld in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2019.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens vo 2018.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Het College voor Toetsen en Examens,

de voorzitter,

P.J.J. Hendrikse

Bijlage

behorende bij artikel 1 van de Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens vo 2018, van 5 februari 2018, nummer CvTE-18.00014.

Vak/niveau

basis-beroeps-gerichte leerweg1

kader-beroeps-gerichte leerweg1

gemengde leerweg

theoretische leerweg

havo

vwo

 

vmbo

vmbo

vmbo

vmbo

   

aardrijkskunde BB/KB papier

x

x

       

Arabisch

x

x

x

x

x

x

biologie BB/KB papier

x

x

       

dans2

   

x

x

   

drama2

   

x

x

   

Duits BB/KB papier

x

x

       

economie BB/KB papier

x

x

       

Engels BB/KB papier

x

x

       

Frans

x

x

       

Fries

   

x

x

x

x

geschiedenis BB/KB papier

x

x

       

handvaardigheid

         

x

maatschappijkunde BB/KB papier

x

x

       

maatschappijwetenschappen (pilot)

       

x

x

muziek2

   

x

x

x

x

nask 1 BB/KB papier

x

x

       

Nederlands BB papier

x

         

Russisch

       

x

x

Spaans

x

         

tekenen

         

x

textiele vormgeving

         

x

Turks

x

x

x

x

x

x

wiskunde BB/KB papier

x

x

       

1 Dit rooster geldt niet voor scholen die deelnemen aan de flexibele en digitale centrale examens algemene vakken BB en KB. In de Informatiebrochure ‘Kaders flexibele en digitale centrale examens BB en KB 2018’ staat op welke wijze deze scholen inhalen en herkansen organiseren. Zie de Septembermededeling paragraaf 4.1 op Examenblad.nl.

2 Evenals in het eerste tijdvak worden de vakken dans GL/TL, drama GL/TL en muziek GL/TL in het tweede tijdvak afgenomen in Autoplay. De afname vorm van de centrale examens muziek vwo en havo is evenals in het eerste tijdvak Facet.

GL beroepsgericht

 

GL vmbo

 

transport en logistiek

x

voertuigentechniek

x