Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit beperking openbaarheid Archief Raad voor de Scheepvaart, (1908) 1909–2010

Geldend van 27-02-2018 t/m heden

Besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat van 29 januari 2018, nr. IENM/BSK-2017/273324, houdende beperking aan de openbaarheid van het Archief van de Raad voor de Scheepvaart: dossiers uitspraken en beschikkingen (1908) 1909–2010 (Besluit beperking openbaarheid Archief Raad voor de Scheepvaart, (1908) 1909–2010)

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a, van de Archiefwet 1995, artikel 10 van het Archiefbesluit 1995, en het advies van de algemene rijksarchivaris van 18 december 2017, met kenmerk EDOC-#1287549;

Besluit:

Tot de volgende beperkingen aan de openbaarheid van het Archief van de Raad voor de Scheepvaart: dossiers uitspraken en beschikkingen (1908) 1909–2010:

Artikel 1

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van nog levende personen zijn de scheepsdossiers geborgen onder de inventarisnummers 571 tot en met 2171 en de fiches met strafmaat van personen geborgen onder inventarisnummer 2195 tot 75 jaar na sluiting van de dossiers beperkt openbaar.

Artikel 2

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 1, is tot het moment van vervallen van de beperkingen aan de openbaarheid uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijk verkregen toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De verlening van toestemming tot inzage en de inzage zelf geschieden volgens de daarvoor bij het Nationaal Archief geldende procedures. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 3

Het vervaardigen van reproducties van documenten uit de dossiers geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 1, is tot het moment van het vervallen van de beperkingen aan de openbaarheid uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijk verkregen toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het Archief van de Raad voor de Scheepvaart: dossiers uitspraken en beschikkingen (1908) 1909–2010, toegangsnummer 2.16.58’.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Namens deze,

De directeur-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken,

J.H. Dronkers