Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit departementale herindeling m.b.t. elektrisch vervoer

Geldend van 24-02-2018 t/m heden

Besluit van 14 februari 2018 nr. 2018000251, houdende departementale herindeling met betrekking tot elektrisch vervoer

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, d.d. 2 februari 2018, kenmerk 3216715;

Gelet op artikel 44 van de Grondwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat wordt belast met de behartiging van de aangelegenheden op het terrein van elektrisch vervoer voortvloeiend uit de Europese en nationale regels voor elektrisch vervoer en de Green Deal Elektrisch Vervoer 2016-2020, voor zover deze voor 26 oktober 2017 was opgedragen aan Onze Minister van Economische Zaken.

Artikel 2

De taken van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat worden dienovereenkomstig gewijzigd.

Artikel 3

De organisatorische, personele en rechtspositionele aspecten van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde herindeling van departementale taken worden uitgewerkt in overleg tussen Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat, Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat en Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 26 oktober 2017.

Onze Minister-President, Minister van Algemene zaken en Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat, Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat en Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Hoge Colleges van Staat, de Raad van Ministers, de Gevolmachtigde Ministers van Aruba, van CuraƧao en van Sint Maarten en de ministeries.

Wassenaar, 14 februari 2018

Willem Alexander

De Minister-President,

Minister van Algemene Zaken,

M. Rutte