Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit beperking openbaarheid archief Stichting Proefstation voor de Boomkwekerij [...] Natuur en Voedselkwaliteit en voorgangers (1899) 1943–2002

Geldend van 23-02-2018 t/m heden

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 29 januari 2018, nr. PSG-DB/17192982, houdende besluit beperking openbaarheid archief Stichting Proefstation voor de Boomkwekerij te Boskoop van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en voorgangers (1899) 1943–2002

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 15, lid 1, onder a, – van de Archiefwet 1995, artikel 10 van het Archiefbesluit 1995 en het advies van het Nationaal Archief d.d. 16-11-2017 nr. Edoc1271318;

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is het inventarisnummer 197 van het archief Stichting Proefstation voor de Boomkwekerij te Boskoop van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en voorgangers (1899) 1943–2002 beperkt openbaar per 1-1-2035. Dit is 100 jaar na het geboortejaar 1934.

Artikel 2

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder het inventarisnummer genoemd in artikel 1, is tot het moment van openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemeen rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.

Artikel 3

De voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemeen rijksarchivaris kan achterwege blijven indien:

  • a. de onderzoeker inzage vraagt in het dossier dat betrekking heeft op zichzelf;

  • b. de onderzoeker kan aantonen dat de persoon in wiens dossier hij inzage wil hebben is overleden;

  • c. de onderzoeker een verklaring kan overleggen waaruit blijkt dat de persoon op wie het dossier betrekking heeft toestemming geeft voor inzage;

Artikel 4

Het vervaardigen van reproducties van documenten geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1, is tot het moment van openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemeen rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de Verklaring van Overbrenging van de archieven van de Stichting Proefstation voor de Boomkwekerij te Boskoop van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en voorgangers, (1899) 1943 – 2002.

’s-Gravenhage, 29 januari 2018

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

namens deze:

J.H. Maas

directeur Bedrijfsvoering