Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij

Geldend van 28-02-2018 t/m heden

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 14 februari 2018, nr. WJZ /16056394, houdende regels met betrekking tot subsidiëring van de kosten van sloop en ombouw nertsenhouderijen (Regeling subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij)

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Definitie

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • besluit: Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij;

 • grote onderneming: onderneming als bedoeld in artikel 2, punt 26, van verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU L193);

 • vierkante meter: oppervlakte van een vierkante meter waarop en waaronder de sloopwerkzaamheden worden verricht.

Hoofdstuk 2. Sloop

Artikel 2. Subsidie voor sloop

 • 1 Het bedrag, bedoeld in artikel 3, tweede lid, onderdeel a, van het besluit, is:

  • a. € 6 per vierkante meter voor de sloop van een gebouw of bouwwerk, indien het gebouw of bouwwerk geen staalconstructie bevat;

  • b. € 2 per vierkante meter voor de sloop van een gebouw of bouwwerk, indien het gebouw of bouwwerk een staalconstructie bevat;

  • c. € 1,50 per vierkante meter voor de sloop van de betonnen of geasfalteerde erfverharding rondom de nertsenhouderij.

Artikel 3. Subsidie voor sloop met asbestverwijdering

 • 1 De bedragen, bedoeld in artikel 2, eerste lid, worden verhoogd met:

  • a. € 3,70 voor de sloop van asbesthoudende daken, dakgoten of gevelplaten van een gebouw of bouwwerk;

  • b. € 17,50 voor de sloop van andere asbesthoudende delen van een gebouw of bouwwerk dan genoemd in onderdeel a.

Hoofdstuk 3. Ombouw

Artikel 4. Subsidie voor ombouw

Het bedrag, bedoeld in artikel 7, tweede lid, van het besluit, is € 95.000.

Artikel 5. Subsidie voor ombouw met asbestverwijdering

Het bedrag, bedoeld in artikel 7, derde lid, van het besluit, is € 120.000.

Artikel 6. De-minimisverklaring

Bij een aanvraag van subsidie als bedoeld in artikel 10 van het besluit overlegt de nertsenhouder een de-minimisverklaring als bedoeld in artikel 6 van verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 VWEU van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (PbEU L352/1).

Hoofdstuk 4. Bepalingen die van toepassing zijn op de subsidieverstrekking krachtens hoofdstukken 2 en 3

Artikel 7. Hoogte subsidie bij samenloop sloop en ombouw

Artikel 8. Aanvraag

Bij de aanvraag wordt ten minste de volgende informatie verstrekt:

 • a. gegevens over de aanvrager, waaronder het nummer waaronder de onderneming geregistreerd is bij de Kamer van Koophandel, het post- en bezoekadres, en het rekeningnummer;

 • b. gegevens over de contactpersoon bij de aanvrager, waaronder de naam, het telefoonnummer en het e-mailadres;

 • c. een verklaring of sprake is van een grote onderneming;

 • d. gegevens over de sloop- dan wel ombouwactiviteiten, waaronder:

  • 1°. een projectplan;

  • 2°. een begroting;

  • 3°. het bouwjaar van de te slopen of om te bouwen gebouwen of bouwwerken;

  • 4°. adresgegevens van de plaats of plaatsen;

 • e. indien bij de sloop of ombouw asbest wordt verwijderd, een asbestinventarisatierapport van een bedrijf dat in het bezit is van een certificaat als bedoeld in artikel 4.54d, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit, onder vermelding van het nummer dat is toegewezen in het landelijk asbestvolgsysteem;

 • f. een verklaring dat de aanvrager over de juiste vergunningen beschikt voor de sloop of ombouw.

Artikel 9. Aanvraag door een grote onderneming

Onverminderd artikel 8 wordt bij de aanvraag door een grote onderneming de volgende informatie verstrekt:

 • a. een door bewijsstukken ondersteunde beschrijving van de situatie waarin geen steun zou worden verleend;

 • b. een bedrijfsplan waaruit blijkt naar welke agrarische sector zij ombouwt,

 • c. een beschrijving waaruit blijkt hoe de subsidie wordt ingezet in het nieuwe landbouwbedrijf, en

 • c. de boekhouding van het nieuw op te richten landbouwbedrijf.

Hoofdstuk 5. Overige bepalingen

Artikel 10. Aanwijzing toezichthouders

Als ambtenaren als bedoeld in artikel 14, eerste lid, van het besluit, worden aangewezen de ambtenaren van:

 • a. de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit;

 • b. de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, en

 • c. de Auditdienst Rijk.

Artikel 11. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop het besluit in werking treedt.

Artikel 12. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.J. Schouten