Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging bestuur NWO aan het domeinbestuur Toegepaste [...] paragraaf 3.16.3a van de Regeling nationale EZ-subsidies

Geldend van 15-02-2018 t/m heden

Besluit van de raad van bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek van 13 december 2017, nr. 229, houdende regels inzake ondermandaat, volmacht en machtiging aan het domeinbestuur Toegepaste en Technische Wetenschappen voor aangelegenheden met betrekking tot subsidieverstrekking op grond van paragraaf 3.16.3a van de Regeling nationale EZ-subsidies (Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging bestuur NWO aan het domeinbestuur Toegepaste en Technische Wetenschappen inzake subsidieverstrekking op grond van paragraaf 3.16.3a van de Regeling nationale EZ-subsidies)

Artikel 1

Aan het domeinbestuur Toegepaste en Technische Wetenschappen wordt ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van besluiten, het verrichten van privaatrechtelijke handelingen en het verrichten van feitelijke handelingen die verband houden met de subsidieverstrekking op grond van paragraaf 3.16.3a van de Regeling nationale EZ-subsidies.

Artikel 2

De directeur van het domeinbestuur Toegepaste en Technische Wetenschappen kan de besluiten die zijn genomen door het domeinbestuur Toegepaste en Technische Wetenschappen ondertekenen.

Artikel 3

Het krachtens mandaat, volmacht of machtiging ondertekenen van stukken op grond van artikel 2 geschiedt als volgt:

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

namens deze:

"Overeenkomstig het door het domeinbestuur Toegepaste en Technische Wetenschappen genomen besluit"

(handtekening)

(naam functionaris)

(functie)

Artikel 4

Een afschrift van dit besluit wordt toegezonden aan de secretaris-generaal en de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat alsmede aan degenen aan wie krachtens dit besluit ondermandaat, volmacht en machtiging is verleend.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 15 juni 2017.

Artikel 6

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging bestuur NWO aan het domeinbestuur Toegepaste en Technische Wetenschappen inzake subsidieverstrekking op grond van paragraaf 3.16.3a van de Regeling nationale EZ-subsidies.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 13 december 2017

De raad van bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek,

C.C.A.M. Gielen,

voorzitter

C.E. Visser,

vice-voorzitter en portefeuillehouder bedrijfsvoering en financiƫn

W.H. van den Doel,

lid en voorzitter domeinbestuur SGW

J.J.G. Geurts,

lid en voorzitter domeinbestuur ZonMw

J.C. Schouten

lid en voorzitter domeinbestuur TTW

L.J. Braakman

lid en voorzitter domeinbestuur ENW

Voor deze,

N.J. Lopes Cardozo

waarnemer