Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling subsidieplafond subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie [...] (Nulplafond Mensenrechtenfonds Kleine Activiteiten 2018)[Regeling vervalt per 01-01-2019.]

Geldend van 10-02-2018 t/m heden

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 31 januari 2018, MINBUZA-2018.134218, tot vaststelling van een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Nulplafond Mensenrechtenfonds Kleine Activiteiten 2018)

Artikel 1

Voor subsidieverlening op grond van artikel 2.1 en artikel 5.1 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 met het oog op de financiering van activiteiten ter bevordering van de naleving van mensenrechten in het kader van het Mensenrechtenfonds Kleine Activiteiten 2018 geldt voor de periode vanaf inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 december 2018 een subsidieplafond van € 0.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatcourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2019.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

namens deze,

Directeur Multilaterale Instellingen en Mensenrechten

P. van der Vliet