Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling incidentele projectsubsidies Koninklijke Bibliotheek

Geldend van 09-02-2018 t/m heden

Regeling incidentele projectsubsidies Koninklijke Bibliotheek

Het Algemeen bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek,

gelet op artikel 1.2, eerste lid, onder a, in samenhang met het derde lid, van het Subsidiereglement Koninklijke Bibliotheek 2015;

besluit:

vast te stellen de navolgende Regeling verstrekking projectsubsidies incidentele activiteiten Koninklijke Bibliotheek

Artikel 1. Verhouding Subsidiereglement Koninklijke Bibliotheek 2015

Voor zover in deze regeling niet iets anders is bepaald, is het bepaalde in het Subsidiereglement Koninklijke Bibliotheek 2015 van toepassing.

Artikel 2. Subsidiabele activiteiten

In het kader van de activiteit ‘het aansturen van het netwerk van openbare bibliotheekvoorzieningen’ als bedoeld in artikel 1.2, eerste lid, onder a, van het Subsidiereglement Koninklijke Bibliotheek 2015, kan het Algemeen bestuurscollege projectsubsidies verlenen voor incidentele activiteiten die vallen buiten de reikwijdte van de overige vastgestelde regels als bedoeld in artikel 1.2, derde lid, van het Subsidiereglement Koninklijke Bibliotheek 2015.

Artikel 3. Subsidieaanvraag

Een aanvraag om subsidieverlening wordt voor afronding van het project ingediend en gaat vergezeld van de documenten die zijn vermeld in de artikelen 2.3 tot en met 2.7 van het Subsidiereglement Koninklijke Bibliotheek 2015.

Artikel 4. Subsidiebedrag

Het Algemeen bestuurscollege bepaalt per aanvraag welke kosten voor subsidie in aanmerking komen.

Artikel 5. Weigeringsgronden

Naast de gronden om een subsidie te weigeren als genoemd in het Subsidiereglement Koninklijke Bibliotheek 2015, wordt de subsidie tevens geweigerd wanneer de activiteiten:

  • a. niet passen binnen het door de KB vastgestelde beleid met betrekking tot het aansturen van het netwerk van openbare bibliotheekvoorzieningen of;

  • b. naar het oordeel van het Algemeen bestuurscollege onvoldoende zullen bijdragen aan het realiseren van deze beleidsdoelen of;

  • c. een langere periode dan vier jaar bestrijken.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking in de Staatscourant.

Artikel 7. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als Regeling incidentele projectsubsidies Koninklijke Bibliotheek.

, 25 januari 2018

De voorzitter van het Algemeen bestuurscollege,

T.H.J. Joustra