Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de onbedekte bollenteelt van hyacint, [...] spinazie en de spinaziezaadteelt tegen onkruid, 2018[Regeling vervalt per 24-08-2018.]

Geldend van 03-02-2018 t/m heden

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 25 januari 2018, nr. 18011130, houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter bescherming van de onbedekte bollenteelt van hyacint, tulp, lelie, gezaaide zomerbloemen, bloemenzaadteelt, spinazie en de spinaziezaadteelt tegen onkruid (Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de onbedekte bollenteelt van hyacint, tulp, lelie, gezaaide zomerbloemen, bloemenzaadteelt, spinazie en de spinaziezaadteelt tegen onkruid 2018)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat;

Gelet op artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van de Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europese Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen nr. 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PbEU 2009, L 309);

BESLUIT:

Artikel 1

Tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 wordt verleend voor het gebruik van Agrichem Asulam 2, voorheen toegelaten onder toelatingsnummer 11078 N, ter bescherming van de onbedekte bollenteelt van hyacint, tulp, lelie, gezaaide zomerbloemen, bloemenzaadteelt, spinazie en de spinaziezaadteelt tegen onkruid.

Artikel 2

De vrijstelling is slechts van toepassing indien de gebruiksvoorschriften in de bijlage bij dit besluit worden nageleefd.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 24 augustus 2018 met dien verstande dat de vrijstelling voor het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel Agrichem Asulam 2:

  • 1. in de bollenteelt van hyacint en tulp geldt met ingang van 15 maart 2018 en vervalt op 12 juli 2018;

  • 2. in de bollenteelt van lelie geldt met ingang van 20 april 2018 en vervalt op 17 augustus 2018;

  • 3. in de teelt van gezaaide zomerbloemen en bloemenzaad geldt met ingang van 15 maart 2018 en vervalt op 10 juli 2018;

  • 4. in de teelt van spinaziezaad geldt met ingang van 15 maart 2018 en vervalt op 10 juli 2018;

  • 5. in de teelt van spinazie geldt met ingang van 26 april 2018 en vervalt op 24 augustus 2018.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de onbedekte bollenteelt van hyacint, tulp, lelie, gezaaide zomerbloemen, bloemenzaadteelt, spinazie en de spinaziezaadteelt tegen onkruid, 2018.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

namens deze,

R.P. van Brouwershaven

directeur Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit

Bijlage Wettelijk Gebruiksvoorschrift Agrichem Asulam 2

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011 onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied

Type toepassing

Te bestrijden organisme

Dosering (middel) per toepassing

Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden

Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden

Minimum interval tussen toepassingen in dagen

Spinazie (productieteelt) onbedekte teelt

Voor opkomst

Breedbladige onkruiden en eenjarige grasachtige onkruiden

6 l/ha

1 per teeltcyclus

12 l/ha per 12 maanden

Nvt

Spinazie (zaadteelt)

Voor opkomst

Breedbladige onkruiden en eenjarige grasachtige onkruiden

6 l/ha

1 per teeltcyclus

12 l/ha per 12 maanden

Nvt

Hyacint (onbedekte teelt)

Na opkomst

Breedbladige onkruiden

2 l/ha

6 per teeltcyclus

12 l/ha per teeltcyclus

14

Tulp

(onbedekte teelt)

Na opkomst

Breedbladige onkruiden

2 l/ha

6 per teeltcyclus

12 l/ha per teeltcyclus

14

Lelie

(onbedekte teelt)

Na opkomst

Breedbladige onkruiden

1-2 l/ha

12 per teeltcyclus

12 l/ha per teeltcyclus

14

Bloemenzaadteelt

(onbedekte teelt)

Na opkomst

Breedbladige onkruiden

2 l/ha

6 per 12 maanden

12 l/ha per

12 maanden

14

Gezaaide zomerbloemen

(onbedekte teelt)

Na opkomst

Breedbladige onkruiden

2 l/ha

6 per 12 maanden

12 l/ha per

12 maanden

14

De gevoeligheid van de onkruiden is afhankelijk van het toepassingstijdstip, de dosering is afhankelijk van de grondsoort.

Agrichem Asulam 2 moet worden toegepast in minstens 600 liter water per ha.

In lelie kan de toepassing van Agrichem Asulam 2 onder bepaalde omstandigheden (warm weer, veel instraling) en in sommige cultivars leiden tot enige gewasreactie in de vorm van lichtgroene bladvlekjes.

Toepassingsvoorwaarden

Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden toegepast in grondwaterbeschermingsgebieden.

Om in het water levende organismen en niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen dient in de teelt van bloemenzaad en gezaaide zomerbloemen, lelie, hyacint, tulp en spinazie gebruik te worden gemaakt van een van de volgende maatregelen:

  • Lage spuitboomhoogte (met daarvoor geschikte spuitapparatuur, maximaal 30 cm boven de top van het gewas) in combinatie met een driftarme Venturidop en een kantdop, toe te passen;

  • sleepdoek met minimaal 50% driftreducerende spuitdoppen;

  • overdekte beddenspuit.