Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wet implementatie wijzigingen Code en aanhangsels bij het Maritiem Arbeidsverdrag 2006

Geldend van 01-02-2018 t/m heden

Wet van 20 december 2017 tot implementatie van de wijzigingen van de Code en aanhangsels bij het Maritiem Arbeidsverdrag 2006, die door de Internationale Arbeidsconferentie zijn goedgekeurd op 11 juni 2014 (Trb. 2016, 85)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in verband met de implementatie van de op 11 juni 2014, tijdens de 103de zitting van de Internationale Arbeidsconferentie goedgekeurde wijzigingen van de normen A2.5 (repatriƫring) en A4.2 (aansprakelijkheid van de reder) in het op 20 augustus 2013 in werking getreden Maritiem Arbeidsverdrag (Trb. 2007, 93) Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet zeevarenden te wijzigen;

Zo is het dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Red: Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 7.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Wet zeevarenden.]

Artikel III

Op een certificaat maritieme arbeid als bedoeld in artikel 48c, eerste lid, van de Wet zeevarenden, dat geldig is op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, is artikel II, onderdeel A, van deze wet niet van toepassing.

Artikel IV

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 20 december 2017

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

W. Koolmees

De Minister voor Rechtsbescherming,

S. Dekker

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Uitgegeven de eenendertigste januari 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus