Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 2018

[Regeling vervalt per 04-04-2023.]
Geldend van 04-04-2018 t/m heden

Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 24 januari 2018 nr. BOACAT2018/007, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.

De Minister voor Rechtsbescherming,

Gelezen het verzoek van de omgevingsdienst Midden- en West-Brabant van 9 januari 2018 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie Zeeland West-Brabant en de hoofdofficier van justitie bij het Functioneel Parket en de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

De personen, werkzaam in de functie medewerker toezicht en handhaving in dienst van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

  • 3 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 4 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste of tweede lid genoemde domein.

Artikel 4

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 17 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd, waarvan 2 in het domein I Openbare Ruimte en 15 in het domein II Milieu, welzijn en infrastructuur.

Artikel 5

Artikel 6

  • 1 De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister voor Rechtsbescherming goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling V&T, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 8 genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Dit artikel brengt geen wijziging in de resterende looptijd van de afgegeven aktes.

Artikel 8

Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant van 22 maart 2013, nr. BOACAT2013/005 zal vervallen op 4 april 2018.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 4 april 2018 en vervalt met ingang van 4 april 2023.

Artikel 9

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 2018.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 24 januari 2018

De Minister voor Rechtsbescherming,

namens deze,

C. Huizinga

Operationeel manager V&T

Terug naar begin van de pagina