Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit doorverlening mandaat, volmacht en machtiging Kabinet Minister-President, secretariaat Ministerraad 2017

Geldend van 27-01-2018 t/m heden

Besluit van het hoofd van het Kabinet Minister-President, secretariaat Ministerraad van 14 december 2017, nr. 3960152, houdende doorverlening mandaat, volmacht en machtiging aan de functionarissen binnen het Kabinet Minister-President, secretariaat Ministerraad van het Ministerie van Algemene Zaken

De secretaris-generaal, handelend in zijn hoedanigheid van hoofd van het Kabinet Minister-President, secretariaat Ministerraad,

Gelet op de artikelen 5 en 6 van het Mandaatbesluit Algemene Zaken 2017;

Besluit:

Artikel 1. Doorverlenen ondermandaat

 • 1 Aan de plaatsvervangend secretaris-generaal in zijn hoedanigheid van plaatsvervangend hoofd van het Kabinet Minister-President, secretariaat Ministerraad wordt ondermandaat verleend voor de uitoefening van de aan het hoofd van het Kabinet Minister-President, secretariaat Ministerraad krachtens artikel 5 van het Mandaatbesluit Algemene Zaken 2017 verleende bevoegdheden.

 • 2 De functionaris, genoemd in lid 1 maakt van het ondermandaat uitsluitend gebruik:

  • a. bij afwezigheid van het hoofd Kabinet Minister-President, secretariaat Ministerraad;

  • b. in andere gevallen voor zover het aangelegenheden betreft die door het hoofd, van het Kabinet Minister-President, secretariaat Ministerraad aan hem zijn toevertrouwd.

 • 3 Van het ondermandaat zijn uitgesloten, de volgende bevoegdheden:

  • a. de bevoegdheid tot verlening van strafontslag;

  • b. de bevoegdheid tot verlening van ontslag op grond van artikel 99 ARAR.

Artikel 2. Doorverlenen ondermandaat

Aan de Secretaris Ministerraad wordt ondermandaat verleend voor het nemen van beslissingen op het gebied van personeelsbeleid, waaronder begrepen het aanstellen en het toekennen van beloningen voor de onder de Secretaris Ministerraad ressorterende functionarissen.

Artikel 3. Regels, procedures, instructies mandaat

De bevoegdheden als bedoeld in de artikelen 1 en 2 worden uitgeoefend uitsluitend voor zover het aangelegenheden betreffen die behoren tot het werkterrein van de functionaris met inachtneming van het Mandaatbesluit Algemene Zaken 2017, departementale procedures, richtlijnen en aanwijzingen van het diensthoofd.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 11 december 2017.

Artikel 6. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit doorverlening mandaat, volmacht en machtiging Kabinet Minister-President, secretariaat Ministerraad 2017.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Een afschrift van dit besluit wordt gezonden naar de Algemene Rekenkamer.

Het hoofd van het Kabinet Minister-President,

secretariaat Ministerraad,

P.H.A.M. Huijts