Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit doorverlening mandaat, volmacht en machtiging directoraat-generaal Rijksvoorlichtingsdienst 2017

Geldend van 27-01-2018 t/m heden

Besluit van de directeur-generaal van het directoraat-generaal Rijksvoorlichtingsdienst van 14 december 2017, nr. 3960153, houdende doorverlening mandaat, volmacht en machtiging aan de functionarissen binnen de Rijksvoorlichtingsdienst

De directeur-generaal Rijksvoorlichtingsdienst,

Gelet op het besluit van de secretaris-generaal van 14 december 2017, tot verlening van ondermandaat, overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 8, 9 en 12 van het Mandaatbesluit Algemene Zaken 2017;

Besluit:

Artikel 1. Doorverlenen ondermandaat

 • 1 De aan de directeur-generaal krachtens ondermandaat toegekende bevoegdheden, als omschreven in de artikelen 8, 9 en 12 van het Mandaatbesluit Algemene Zaken 2017, kunnen krachtens het hierbij verleende ondermandaat worden uitgeoefend door:

  • a. de plaatsvervangend directeur-generaal Rijksvoorlichtingsdienst;

  • b. de directeur Rijksvoorlichtingsdienst.

 • 2 De plaatsvervangend directeur-generaal maakt van de aan hem verleende bevoegdheden uitsluitend gebruik:

  • a. bij afwezigheid van de directeur-generaal Rijksvoorlichtingsdienst;

  • b. in andere gevallen voor zover het aangelegenheden betreft die door de directeur-generaal Rijksvoorlichtingsdienst aan hem zijn toevertrouwd.

 • 3 De directeur Rijksvoorlichtingsdienst maakt van de aan hem verleende bevoegdheden

  gebruik:

  • a. bij afwezigheid van de directeur-generaal en de plaatsvervangend directeur-generaal;

  • b. in andere gevallen voor zover het aangelegenheden betreft die aan hem door de directeur-generaal of de plaatsvervangend directeur-generaal zijn toevertrouwd.

 • 4 Van het ondermandaat zijn uitgesloten, de volgende bevoegdheden:

  • a. de bevoegdheid tot verlening van strafontslag;

  • b. de bevoegdheid tot verlening van ontslag op grond van artikel 99 ARAR.

Artikel 2. Doorverlenen ondermandaat

De aan de directeur-generaal krachtens artikel 9 van het Mandaatbesluit Algemene Zaken 2017 verleende bevoegdheden tot het nemen van beslissingen op het gebied van personeelsbeleid, waaronder inbegrepen aanstellen en het toekennen van beloningen worden verleend aan het hoofd Communicatie Algemeen Regeringsbeleid en het hoofd Communicatie Koninklijk Huis voor de onder deze hoofden ressorterende functionarissen.

Artikel 3. Regels, procedures, instructies mandaat

De bevoegdheden als bedoeld in de artikelen 1 en 2 worden uitgeoefend uitsluitend voor zover het aangelegenheden betreffen die behoren tot het werkterrein van de functionaris met inachtneming van het Mandaatbesluit Algemene Zaken 2017, departementale procedures, richtlijnen en aanwijzingen van het diensthoofd.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 6. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit doorverlening mandaat, volmacht en machtiging directoraat-generaal Rijksvoorlichtingsdienst 2017 en werkt terug tot en met 11 december 2017.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Een afschrift van dit besluit wordt gezonden naar de Algemene Rekenkamer.

De Minister-President,

Minister van Algemene Zaken,

namens deze,

S.A.E. Schrover

directeur-generaal Rijksvoorlichtingsdienst