Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit doorverlening mandaat, volmacht en machtiging Dienst Publiek en Communicatie 2017

Geldend van 27-01-2018 t/m heden

Besluit van de directeur Dienst Publiek en Communicatie van 14 december 2017, nr. 3960149, houdende doorverlening mandaat, volmacht en machtiging aan de functionarissen binnen de Dienst Publiek en Communicatie

De directeur Dienst Publiek en Communicatie,

Gelet op het besluit van de secretaris-generaal van 14 december 2017, tot verlening van ondermandaat, overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 8, 9 en 12 van het Mandaatbesluit Algemene Zaken 2017;

Besluit:

Artikel 1. Doorverlenen ondermandaat

 • 1 De aan de directeur Dienst Publiek en Communicatie krachtens ondermandaat toegekende bevoegdheden, als omschreven in de artikelen 8, 9 en 12 van het Mandaatbesluit Algemene Zaken 2017, kunnen krachtens het hierbij verleende ondermandaat worden uitgeoefend door de plaatsvervangend directeur Dienst Publiek en Communicatie.

 • 2 De plaatsvervangend directeur Dienst Publiek en Communicatie maakt van de aan hem verleende bevoegdheden uitsluitend gebruik:

  • a. bij tijdelijke afwezigheid van de directeur Dienst Publiek en Communicatie;

  • b. in andere gevallen voor zover het aangelegenheden betreft die door de directeur Dienst Publiek en Communicatie aan hem zijn toevertrouwd.

 • 3 Van het ondermandaat zijn uitgesloten, de volgende bevoegdheden:

  • a. de bevoegdheid tot verlening van strafontslag;

  • b. de bevoegdheid tot verlening van ontslag op grond van artikel 99 ARAR.

Artikel 2. Doorverlenen ondermandaat

De aan de directeur Dienst Publiek en Communicatie krachtens artikel 9 van het Mandaatbesluit Algemene Zaken 2017 verleende bevoegdheden tot het nemen van beslissingen op het gebied van personeelsbeleid, waaronder inbegrepen aanstellen en het toekennen van beloningen, worden verleend aan de coördinator en de plaatsvervangend coördinator.

Artikel 3. Regels, procedures, instructies mandaat

De bevoegdheden als bedoeld in artikel 1 en 2 worden uitgeoefend uitsluitend voor zover het aangelegenheden betreffen die behoren tot het werkterrein van de functionaris met inachtneming van het Mandaatbesluit Algemene Zaken 2017, departementale procedures, richtlijnen en aanwijzingen van het diensthoofd.

Artikel 4. Intrekking

De volgende besluiten worden ingetrokken:

Artikel 5. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 11 december 2017.

Artikel 6. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit doorverlening mandaat, volmacht en machtiging Dienst Publiek en Communicatie 2017.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Een afschrift van dit besluit wordt gezonden naar de Algemene Rekenkamer.

De Minister-President,

Minister van Algemene Zaken,

namens deze,

E.J. den Hoedt

directeur Publiek en Communicatie