Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit ondermandaat diensthoofden van het ministerie van Algemene Zaken

Geldend van 27-01-2018 t/m heden

Besluit van de secretaris-generaal van het Ministerie van Algemene Zaken van 14 december 2017, nr. 3971434 houdende ondermandaat diensthoofden van het ministerie van Algemene Zaken

De secretaris-generaal,

Gelet op de artikelen 5, 7, 8 tot en met 12 van het Mandaatbesluit Algemene Zaken 2017;

Besluit:

Artikel 1. Doorverlenen ondermandaat

Aan de diensthoofden wordt ondermandaat verleend op wijze zoals beschreven in paragraaf 4.1. van het Mandaatbesluit Algemene Zaken 2017. De in artikel 5, derde lid, van het Mandaatbesluit Algemene Zaken 2017 genoemde bevoegdheden zijn van de verlening van dit ondermandaat uitgezonderd.

Artikel 2. Ondermandaat

Voor de toepassing van dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt met de verlening van ondermandaat gelijk gesteld de verlening van:

  • a. volmacht om namens de minister voor de Staat privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

  • b. machtiging om namens de minister handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 3. Regels, procedures, instructies mandaat

Bij uitoefening van het ondermandaat, handelen de diensthoofden zoveel mogelijk in overeenstemming met het bepaalde in artikel 13 van het Mandaatbesluit Algemene Zaken 2017.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 11 december 2017.

Artikel 5. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ondermandaat diensthoofden van het ministerie van Algemene Zaken.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Een afschrift van dit besluit wordt gezonden naar de Algemene Rekenkamer.

De secretaris-generaal van het ministerie van Algemene Zaken,

P.H.A.M. Huijts