Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden taakvoorgangers Ziekenfondsraad [...] in archief van raad en taakvoorgangers (1919) 1941–1999

Geldend van 01-03-2018 t/m heden

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 december 2017, kenmerk 1238831-168232-OBP, houdende beperking van de openbaarheid van archiefbescheiden van de taakvoorgangers van de Ziekenfondsraad over de periode (1919) 1941–1948 en van het personeelsarchief over de periode 1949–1965, zoals opgenomen in het archief van de raad en taakvoorgangers (1919) 1941–1999

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a, van de Archiefwet 1995;

Gezien het advies d.d. 29 september 2017, kenmerk EDOC-# 1242224, van het Nationaal Archief;

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden de in de artikelen 2 en 3 genoemde beperkingen gesteld aan de openbaarheid van de naar het Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden van de taakvoorgangers van de Ziekenfondsraad over de periode (1919) 1941–1948 en van het personeelsarchief van de Ziekenfondsraad over de periode 1949–1965, die zijn opgenomen in de inventaris van het archief van de Ziekenfondsraad en taakvoorgangers over de periode (1919) 1941–1999 onder het in kolom 1 van de onderstaande tabel genoemde inventarisnummer. Deze beperkingen gelden tot 1 januari van het in kolom 2 van onderstaande tabel genoemde jaartal.

inventarisnummer:

beperkt openbaar tot 1 januari:

4325

2023

7125

2024

Artikel 2

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de in artikel 1 genoemde inventarisnummers is, tot onbeperkte openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemeen rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.

Verzoeken tot raadpleging of gebruik van deze archiefbescheiden kunnen alleen schriftelijk worden ingediend bij de algemeen rijksarchivaris.

Artikel 3

Het vervaardigen van reproducties van de archiefbescheiden geborgen onder de in artikel 1 genoemde inventarisnummers is, tot onbeperkte openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemeen rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

namens deze,

de plv. Secretaris-Generaal,

G.E.A. van Craaikamp