Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststellen gelijkwaardige inspanning decentrale overheden

Geldend van 18-01-2018 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 8 januari 2018, houdende het vaststellen van de gelijkwaardige inspanning van decentrale overheden

De Staatssecretaris van Financiën,

Handelende in overeenstemming met Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Onze Minister van Infrastructuur en Milieu;

Gelet op artikel 3 van de Wet houdbare overheidsfinanciën,

Besluit:

Artikel 1

Het collectieve aandeel van de decentrale overheden voor het EMU-saldo, zoals bedoeld in artikel 3, tweede lid van de Wet houdbare overheidsfinanciën, wordt voor het jaar 2018 vastgesteld op – 0,3 procent van het bruto binnenlands product.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2018. Indien de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2017, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte en de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 januari 2018.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De Staatssecretaris van Financiën,

M. Snel