Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit instelling examencommissie buitengewoon opsporingsambtenaar openbaar vervoer 2018

Geldend van 18-01-2018 t/m heden

Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid van 9 januari 2018, kenmerk 2182617, houdende instelling van de examencommissie buitengewoon opsporingsambtenaar openbaar vervoer (Besluit instelling examencommissie buitengewoon opsporingsambtenaar openbaar vervoer 2018)

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Gelet op artikel 16, eerste lid, van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar,

Besluit:

Artikel 1

In de commissie belast met het examen ter verkrijging van het getuigschrift ‘Bekwaamheid buitengewoon opsporingsambtenaar openbaar vervoer’ nemen plaats:

 • a. als voorzitter: A. Brouwer;

 • b. als leden:

  D.K. Baak, namens HTM;

  mw. Drs. J.E. Copier, namens NS Groep;

  H. Derks, namens RET;

  mw. Mr. J. Jansen, namens het Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie;

  J. Politiek, namens Arriva Nederland;

  R.Z. Simons, namens Connexxion;

  Drs. A.J. Vaandrager, namens KNV;

  mw. E.C.T.J. Zeldenthuis, namens GVB.

 • c. Het secretariaat wordt gevoerd door KNV.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Besluit instelling examencommissie buitengewoon opsporingsambtenaar openbaar vervoer 2018’.

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

’s-Gravenhage, 9 januari 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid,

namens deze,

A.H.C. van Oosterhout

Wnd. Hoofd van de afdeling Juridische, Bestuurlijke en Operationele Zaken