Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs (verduidelijking [...] toevoeging examenprogramma informatietechnologie in vmbo)

Geldend van 17-01-2018 t/m heden

Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 8 januari 2018, nr. VO/BZO/1168692, houdende wijziging van de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs in verband met de verduidelijking van het examenprogramma kunstvakken 1, de aanpassing van de naam van dit programma tot kunstvakken inclusief ckv en de toevoeging van het examenprogramma informatietechnologie in het vmbo

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit VO en artikel 6 van het Eindexamenbesluit VO BES;

Besluit:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs.]

Artikel II. Overgangsbepaling [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel III. Inwerkingtreding [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

A. Slob