Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling subsidieplafond Subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid BRZO-sector voor het jaar 2018

Geldend van 01-03-2018 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 22 december 2017, nr. IENM/BSK-2017/311835, houdende vaststelling van het subsidieplafond op grond van de Subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid BRZO-sector voor het jaar 2018

Enig artikel

Het subsidieplafond, bedoeld in artikel 4, derde lid, van de Subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid BRZO-sector wordt voor de periode vanaf 10 januari 2018 tot en met 31 december 2018 vastgesteld op € 2.000.000,–.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

Namens deze,

DE DIRECTEUR-GENERAAL MILIEU EN INTERNATIONAAL,

R.P. Lapperre