Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit opheffen beperkingen openbaarheid archief Kabinet Gouverneur Nederlands Nieuw-Guinea 1945–1962

Geldend van 16-01-2018 t/m heden

Besluit opheffen beperkingen openbaarheid archief Kabinet Gouverneur Nederlands Nieuw-Guinea 1945–1962

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 15, derde lid Archiefwet 1995,

Gelet op de Verklaring van Overdracht van 20 oktober 1994 waarbij dit archief door het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan het Nationaal Archief is overgedragen en de bijbehorende regeling van de openbaarheid,

Gehoord de Minister van Buitenlandse Zaken,

Besluit:

Artikel 1

De beperkingen die zijn gesteld aan de openbaarheid van de archiefbescheiden in het archief van het Kabinet Gouverneur Nederlands Nieuw-Guinea 1945–1962, nummer archiefinventaris 2.10.36.13, worden opgeheven met uitzondering van de archiefbescheiden die zijn geborgen in de volgende inventarisnummers:

2,13,14 en 16

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Den Haag, 27 oktober 2017

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

namens deze,

de algemene rijksarchivaris

M.L. Engelhard