Regeling Jonge Kunst

[Regeling vervalt per 01-01-2023.]
Geldend van 12-01-2018 t/m heden

Regeling samenwerking Nederland – Duitsland jonge kunst

Het bestuur van stichting Fonds voor Cultuurparticipatie,

gelet op artikel 10, vierde lid van de Wet op het specifiek cultuurbeleid;

gelet op artikel 4:23, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op het Algemeen Subsidiereglement van Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie;

met goedkeuring van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 december 2017;

besluit:

vast te stellen de Regeling Samenwerking Nederland – Duitsland Jonge Kunst

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Definities

 • a. Actieve cultuurparticipatie: kunstzinnige of erfgoedactiviteiten die door een cultuurmaker in de vrije tijd worden beoefend;

 • b. Adviescommissie: een externe adviescommissie als bedoeld in artikel 8 van het Huishoudelijk Reglement van stichting Fonds voor Cultuurparticipatie;

 • c. Algemeen Subsidiereglement: Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie;

 • d. Bestuur: bestuur van stichting Fonds voor Cultuurparticipatie;

 • e. Cultuurmaker: persoon die in zijn of haar vrije tijd actief is als deelnemer op het gebied van kunst, e-cultuur, erfgoed of media;

 • f. Duitse projectpartner(s): één of meerdere Duitse culturele instellingen die het project gezamenlijk met de Nederlandse aanvrager realiseren;

 • g. Fonds Soziokultur: Duits nationaal cultuurfonds;

 • h. Minister: de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

 • i. Nederland: het koninkrijk der Nederlanden, inclusief Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Artikel 2. Doel

Met deze regeling wordt beoogd vernieuwende culturele projecten voor, door en met cultuurmakers te stimuleren die tot doel hebben duurzame samenwerkingsrelaties tussen culturele instellingen in Nederland en Duitsland op te bouwen op het gebied van actieve cultuurparticipatie.

Artikel 3. Wie kan aanvragen

Subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door een in Nederland gevestigde culturele instelling die samen met een Duitse projectpartner een project op het gebied van actieve cultuurparticipatie realiseert.

Artikel 4. Waarvoor kan worden aangevraagd

 • 1 De aanvrager kan subsidie aanvragen voor een project, dat indien van toepassing past bij het jaarlijkse thema, waarbij een culturele instelling samen met een Duitse projectpartner activiteiten voor, door en met cultuurmakers realiseert.

 • 2 Het project start in het jaar waarin de subsidie is verleend en heeft een maximale looptijd van 2 jaar.

 • 3 Het project start niet eerder dan 13 weken na sluiting van de indieningstermijn.

Artikel 5. Aanvraagrondes

De subsidie wordt verdeeld in drie aanvraagrondes, namelijk 2018, 2019 en 2020.

Artikel 6. Subsidieplafond

 • 1 Het subsidieplafond bedraagt € 300.000 en wordt als volgt verdeeld:

  • a. € 100.000 voor de aanvraagronde 2018;

  • b. € 100.000 voor de aanvraagronde 2019;

  • c. € 100.000 voor de aanvraagronde 2020.

 • 2 Het bestuur kan de hoogte van de subsidieplafonds voor de verschillende aanvraagrondes wijzigen.

Artikel 7. Hoogte van de subsidie

 • 1 De subsidie bedraagt maximaal € 25.000,- per project.

 • 2 De subsidiebijdrage van het Fonds Soziokultur en het Fonds voor Cultuurparticipatie bedraagt samen maximaal 50% van de totale voor subsidie in aanmerking komende projectkosten, hetzij uit eigen middelen, hetzij door bijdragen van andere financiers.

Artikel 8. Weigeringsgronden

 • 1 Subsidie wordt in ieder geval geweigerd als reeds instellingssubsidie is of zal worden verleend op grond van de Regeling op het specifiek cultuurbeleid, door het Fonds, of door één van de andere publieke cultuurfondsen;

 • 2 Onverminderd het bepaalde in de artikelen 4:5 en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht wordt subsidie in ieder geval geweigerd als:

  • a. de Duitse projectpartner(s) geen aanvraag voor hetzelfde project gelijktijdig heeft ingediend bij Fonds Soziokultur;

  • b. de Duitse projectpartner(s) niet voor hetzelfde bedrag subsidie heeft aangevraagd bij Fonds Soziokultur;

  • c. voor dezelfde activiteiten reeds subsidie is of zal worden verleend door het Fonds voor Cultuurparticipatie of door één van de andere publieke cultuurfondsen;

  • d. het project waarvoor subsidie wordt gevraagd ten tijde van de aanvraag reeds wordt uitgevoerd;

  • e. het project eerder start dan drie maanden na sluiting van de indieningstermijn.

 • 3 Subsidie wordt voorts geweigerd als een aanvrager in voorgaande jaren subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft ontvangen en niet of niet geheel heeft voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen.

 • 4 Subsidie kan tevens worden geweigerd als het plan niet, of niet voldoende aansluit bij het doel van de regeling.

Artikel 9. Voorwaarden en beperkingen

 • 1 Subsidie wordt slechts verstrekt voor zover:

  • a. er sprake is van een begrotingstekort en de behoefte aan ondersteuning door het Fonds voor Cultuurparticipatie wordt aangetoond; en

  • b. de aanvrager aannemelijk maakt dat de beschikbare financiële middelen, met inbegrip van de subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie, voldoende zijn om het project uit te voeren.

 • 2 De subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie bedraagt niet meer dan 25% van de totale voor subsidie in aanmerking komende projectkosten.

 • 3 De hoogte van de subsidie dient in redelijke verhouding te staan tot de activiteiten waarvoor wordt aangevraagd.

 • 4 Slechts direct aan het project gerelateerde kosten komen voor subsidie in aanmerking.

 • 5 De post onvoorzien op de begroting mag niet meer bedragen dan 7% van de totale kosten van het project.

 • 6 Maximaal 10% van de subsidie van het Fonds mag worden ingezet voor materiële investeringen die benodigd zijn voor het project.

Artikel 10. Bijzondere verplichtingen

 • 1 De subsidieontvanger werkt overeenkomstig de principes van de Governance Code Cultuur.

 • 2 De subsidieontvanger is verplicht tot kennisdeling van de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt.

Hoofdstuk 2. Aanvraagprocedure

Artikel 11. Indieningstermijnen

Een aanvraag kan worden ingediend:

 • a. van maandag 15 januari 2018 tot en met maandag 5 maart 2018 voor de ronde 2018;

 • b. van maandag 14 januari 2019 tot en met maandag 4 maart 2019 voor de ronde 2019;

 • c. van maandag 13 januari 2020 tot en met maandag 2 maart 2020 voor de ronde 2020.

Artikel 12. Indieningsvereisten

 • 1 Een aanvraag wordt ingediend via de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie middels een digitaal aanvraagformulier.

 • 2 Een aanvraag gaat ten minste vergezeld van een projectplan en een sluitende begroting, die inzicht geeft in alle projectkosten van de aanvrager en de Duitse projectpartner(s).

 • 3 Een onvolledige aanvraag wordt niet in behandeling genomen.

Artikel 13. Beoordelingscriteria

 • 1 Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

  • a. de inhoudelijke en organisatorische kwaliteit van het project in relatie tot het doel van regeling;

  • b. de samenwerking tussen de projectpartners;

  • c. de duurzaamheid van het project.

 • 2 Bij de beoordeling van de aanvragen wegen alle beoordelingscriteria even zwaar.

 • 3 Een aanvraag dient op alle drie beoordelingscriteria minimaal als voldoende te zijn beoordeeld.

Artikel 14. Adviescommissie

Het bestuur legt aanvragen die voldoen aan de indieningsvereisten ter advisering voor aan een externe adviescommissie, bestaande uit Nederlandse en Duitse adviseurs.

Artikel 15. Beoordelingswijze

 • 1 Op basis van de beoordeling van de adviescommissie worden alle aanvragen in een rangorde geplaatst.

 • 2 Het bestuur verdeelt het beschikbare budget op volgorde van de rangorde, waarbij aanvragen worden gehonoreerd totdat het subsidieplafond is bereikt.

 • 3 Bij het gelijk eindigen van aanvragen, die niet allemaal kunnen worden gehonoreerd, wordt de aanvraag die het hoogst scoort op het criterium ‘inhoudelijke en organisatorische kwaliteit’ toegewezen.

 • 4 Aanvragen die niet op alle drie criteria minimaal als voldoende zijn beoordeeld worden afgewezen.

Artikel 16. Beslistermijn

Het bestuur beslist binnen 13 weken nadat de indieningstermijn voor een aanvraagronde is verstreken.

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

Artikel 17. Hardheidsclausule

Het bestuur kan in uitzonderlijke gevallen ten gunste van een aanvrager van bepalingen in deze regeling afwijken indien toepassing daarvan leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 19. Begrotingsvoorbehoud

Subsidie wordt verleend onder voorbehoud van verstrekking van de bijbehorende middelen door de Minister.

Artikel 20. Inwerkingtreding en vervaldatum

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag nadat deze in de Staatscourant is gepubliceerd.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2023. Op bezwaar- en beroepsprocedures die op dat moment nog niet zijn afgerond blijft het bepaalde in deze regeling van toepassing.

Het bestuur van stichting Fonds voor Cultuurparticipatie,

namens deze,

J.J.K. Knol

directeur-bestuurder

Terug naar begin van de pagina