Regeling vakbekwaamheid werknemers beleggingsondernemingen Wft

Geldend van 05-01-2017 t/m heden

Regeling van de Minister van Financiën van 22 december 2017, 2017-0000211126, directie Financiële Markten, houdende regels tot vaststelling van de criteria voor de beoordeling van de vakbekwaamheid van werknemers van een beleggingsonderneming en tot wijziging van de Regeling taakuitoefening en grensoverschrijdende samenwerking financiële toezichthouders Wft ter implementatie van de richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014 en van de Vrijstellingsregeling Wft (Regeling vakbekwaamheid werknemers beleggingsondernemingen Wft)

§ 1. Inleidende bepaling

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

§ 2. Criteria vakbekwaamheid

Artikel 2. Bepalingen ter uitvoering van artikel 5a van het besluit

 • 1 Een beleggingsonderneming zorgt ervoor dat haar werknemers die cliënten informeren over financiële instrumenten of gestructureerde deposito’s, beleggingsdiensten of nevendiensten of die zich rechtstreeks bezighouden met het adviseren van cliënten over financiële instrumenten of gestructureerde deposito’s over de benodigde kennis beschikken van:

  • a. de belangrijkste kenmerken en risico’s van de financiële instrumenten of gestructureerde deposito’s die via de beleggingsonderneming verkrijgbaar zijn, met inbegrip van de kosten en eventuele fiscale gevolgen;

  • b. de totale kosten voor de cliënt die verband houden met de financiële instrumenten of gestructureerde deposito’s en het verlenen van een beleggingsdienst of nevendienst;

  • c. de kenmerken en omvang van de beleggingsdiensten of nevendiensten die de beleggingsonderneming verleent;

  • d. de werking van de financiële markten en de wijze waarop en de mate waarin de financiële markten de waarde en de prijs van financiële instrumenten en gestructureerde deposito’s beïnvloeden;

  • e. de invloed van economische cijfers en nationale, regionale en mondiale gebeurtenissen op de financiële markten en de waardeontwikkeling van financiële instrumenten en gestructureerde deposito’s;

  • f. het verschil tussen eerder behaalde beleggingsresultaten en scenario’s voor toekomstige beleggingsresultaten, evenals de beperkingen van prognoses;

  • g. de hoofdlijnen van de verordening marktmisbruik en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme;

  • h. relevante informatie met betrekking tot een financieel instrument of gestructureerde deposito, zoals de essentiële beleggersinformatie;

  • i. handelsplatformen of secundaire markten die relevant zijn voor de handel in financiële instrumenten of gestructureerde deposito’s waarover zij informeren of adviseren; en

  • j. de waarderingsmethoden voor de financiële instrumenten of gestructureerde deposito’s waarover zij informeren of adviseren.

 • 2 Onverminderd het eerste lid beschikken werknemers die cliënten rechtstreeks adviseren over financiële instrumenten of gestructureerde deposito’s over basiskennis met betrekking tot het beheren van individuele vermogens en zijn zij bekwaam om te beoordelen of een financieel instrument of gestructureerde deposito geschikt is voor een bepaalde cliënt.

 • 3 In afwijking van het eerste en tweede lid kan een werknemer die niet over de benodigde kennis en bekwaamheid beschikt, bedoeld in het eerste of tweede lid, een cliënt informeren over financiële instrumenten, gestructureerde deposito’s, beleggingsdiensten of nevendiensten respectievelijk adviseren over financiële instrumenten of gestructureerde deposito’s mits:

  • a. de werknemer wordt begeleid door een andere werknemer van de beleggingsonderneming die voldoet aan het eerste of tweede lid;

  • b. de andere werknemer beschikt over de benodigde vaardigheden en middelen om als begeleider te kunnen optreden;

  • c. de andere werknemer de verantwoordelijkheid draagt voor de gegeven informatie of adviezen; en

  • d. de werknemer niet langer dan vier jaar onder begeleiding werkt.

§ 4*. Slotbepalingen

Artikel 8

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014 in werking treedt. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 9

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vakbekwaamheid werknemers beleggingsondernemingen Wft.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Financiën,

W.B. Hoekstra

Terug naar begin van de pagina