Regeling beperking openbaarheid archief Directie Arbeidsomstandigheden ((1979) 1995 t/m 2004)

Geldend van 04-01-2018 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 december 2017, 2017-0000190959, tot beperking van de openbaarheid van het archief van de Directie Arbeidsomstandigheden over de periode (1979) 1995 t/m 2004

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 15, lid 1, onder a Archiefwet 1995, artikel 10 van het Archiefbesluit 1995 en het advies van het Nationaal Archief d.d. 15 augustus 2017, met kenmerk 1193843.

Besluit:

Tot de volgende beperkingen aan de openbaarheid van het archief van de Directie Arbeidsomstandigheden en taakvoorgangers en -opvolgers van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de periode (1979) 1995 tot en met 2004.

Artikel 1

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom.

Inventarisnummers:

Beperkt openbaar tot 1 januari:

259

2073

1037

2078

Artikel 2

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1, is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemene rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.

Artikel 3

Het vervaardigen van reproducties van documenten geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1, is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemene rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het archief van de Directie Arbeidsomstandigheden en taakvoorgangers en -opvolgers van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de periode (1979) 1995 tot en met 2004’.

Den Haag, 15 december 2017

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

namens deze,

I.D. Nijboer

plaatsvervangend Secretaris-Generaal

Terug naar begin van de pagina