Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling subsidieplafond Rijkscofinancieringsregeling Interreg V 2018

Geldend van 15-02-2018 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 21 december 2017, nr. IENM/BSK-2017/294075, houdende vaststelling van het subsidieplafond op grond van de Rijkscofinancieringsregeling Interreg V voor het jaar 2018

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,

Gelet op artikel 5, vijfde lid, van de Rijkscofinancieringsregeling Interreg V;

BESLUIT:

Artikel 1

Het subsidieplafond, bedoeld in artikel 5, vijfde lid, van de Rijkscofinancieringsregeling Interreg V wordt voor de periode vanaf 15 februari 2018 tot en met 31 december 2018 vastgesteld op € 1.200.000,–.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 15 februari 2018.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,

Namens deze,

De Directeur-Generaal Milieu en Internationaal,

ir. R.P. Laperre